ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,671 รายการ

***บรรณานุกรม***  บุญงาม แสงศศน. เจดีย์ศรีสุริโยทัย โดย บุญงาม แสงศศิน คัดจากวารสาร "ท่องเที่ยวสัปดาห์"ของกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2482  หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ ขอบพระคุณในความหวัง07/08/2521 กรุงเทพฯ  เอราวัณการพิมพ์ 2521วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง โดยมีนางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงและนางสาวเบญจวรรณ จันทราช ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ต้อนรับและนำชมการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ การนี้ นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยและนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมเดินทางมาพร้อมคณะด้วย
ศุกร์สัญลักษณ์ : Suk Sanyalak (Friday Night Rag)   เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐           เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี “ลายคราม” โดยบรรเลงทุกคราวที่ทรงดนตรีกับวงดนตรีลายครามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งของวงดนตรีลายคราม แต่งคำร้องภาษาอังกฤษและคำร้องภาษาไทย ทรงพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.   Royal Composition Number 20           The twentieth royal musical composition was written in 1954 as the signature tune for the “Lay Kram” band, performed every time His Majesty joined the band. His Majesty requested Mom Rajawong Seni Pramoj, one of the Lay Kram Band musicians to write English and Thai lyrics, and had it performed for the first time on Aw Saw Radio.
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ร่วมถวายนำชมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (งดกิจกรรมวันเสาร์) ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง   นักเรียนชั้นประถมศึกษา สนใจเข้าประกวด ติดต่อได้ที่ ๐๗๕ ๒๑๗๒๑๐ และ ๐๗๕ ๒๑๕๔๔๙   ในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ดาวน์โหลดเอกสาร


                                                  กงล้ออธิษฐาน (Prayer Wheel)        กงล้ออธิษฐานตามความเชื่อของชาวธิเบต ประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอกที่สามารถหมุนได้ ด้านข้างจะประดับไปด้วยตัวอักษรที่เป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำว่า โอม มณี ปัทเม ฮัม ซึ่งเขียนด้วยภาษาธิเบตโบราณ เชื่อกันว่า การท่องมนตรานี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นการสะสมผลบุญ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น และยังเป็นการ                           ชาวธิเบตเชื่อว่าทุกครั้งที่กงล้อนี้หมุน เท่ากับเป็นการสวดมนต์ได้ ๑ จบ ดังนั้นผู้ที่ทำการสวดมนต์และหมุนกงล้ออธิษฐานไปพร้อมๆ กัน จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนบุญกุศล ชำระบาปกรรมด้วยกรรมดี กงล้ออธิษฐานนี้มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงหมุน หรือกงล้อเล็กๆ ที่สามารถถือไว้ในมือได้ และใช้เชือกช่วยผ่อนแรงในการหมุน                            กงล้อบางอันจะถูกแขวนอยู่กลางอากาศหรือลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้สามารถหมุนได้แต่วัดบางแห่งก็จะเป็นกงล้อหินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือวัดบางแห่งจะมีกงล้ออธิษฐานแบบที่เรียงเป็นแนวยาวไปบนราวไม้ตลอดแนวทางเดิน   จากหนังสือนัยแห่งสัญลักษณ์ ภาพประกอบ           http://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_wheel           http://www.exoticindiaart.com/product/sculptures/                    auspicious-ashtamangala-prayer-wheel-with-syllable-om-mani-padme-hum-RI21/           http://tibet-incense.com/blog/prayer-wheels-in-tibetan-incense-shop/      ***บรรณานุกรม***  สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ บทละคอนเรื่องพระสมุท พระบวรราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ภาค 7 ภาค 8 และภาค 9 พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางละม้าย จุลดุลย์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2512 ธนบุรี  โรงพิมพ์เจริญรัตน์การพิมพ์2512


ผู้แต่ง                             -หมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์เลขหมู่                           959.3053 ป247 ล.30สถานที่พิมพ์                    พระนครสำนักพิมพ์                      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวปีที่พิมพ์                         2511ภาษา                            ไทยหัวเรื่อง                         ไทย --ประวัติศาสตร์ -- รัชกาลที่ 3ประเภทวัสดุ/มีเดีย             หนังสือหายากลักษณะวัสดุ                    336 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.บทคัดย่อ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) ว่าด้วยเรื่องตำนานเมืองระนอง, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 ว่าด้วยเรื่องอธิบายพระนามและนามที่ปรากฏในจดหมายเหตุ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 ว่าด้วยเรื่องจดหมายเหตุกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต  และประชุมพงศาวดารภาคที่ 53 ว่าด้วยเรื่องพงศาวดารเมืองสงขลา


***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก แสวง  ศรีมาเสริม.  บันทึกการงานในหน้าที่กรมการอำเภอ.  พระนคร : บุญส่งการพิมพ์, ๒๔๙๔.


บาลานซ์(ติวเตอร์หมู).  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฉบับเตรียมสอบ).  กรุงเทพฯ : ที.เค.พริ้นติ้ง, 2561.  338 หน้า.  ภาพประกอบ.  299 บาท         เป็นแนวคู่มือเตรียมสอบในเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลของหลักการทำงาน  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  การคำนวณทางคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   การใช้งาน Microsoft Office 2010  เรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้งาน E-mail และระบบสารสนเทศ  พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย         004         บ 294 ค     (ห้องหนังสือทั่วไปเดือนพ.ค. 63 )


Messenger