ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,640 รายการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ร่วมถวายนำชมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (งดกิจกรรมวันเสาร์) ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง   นักเรียนชั้นประถมศึกษา สนใจเข้าประกวด ติดต่อได้ที่ ๐๗๕ ๒๑๗๒๑๐ และ ๐๗๕ ๒๑๕๔๔๙   ในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ดาวน์โหลดเอกสาร


                                                  กงล้ออธิษฐาน (Prayer Wheel)        กงล้ออธิษฐานตามความเชื่อของชาวธิเบต ประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอกที่สามารถหมุนได้ ด้านข้างจะประดับไปด้วยตัวอักษรที่เป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำว่า โอม มณี ปัทเม ฮัม ซึ่งเขียนด้วยภาษาธิเบตโบราณ เชื่อกันว่า การท่องมนตรานี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นการสะสมผลบุญ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น และยังเป็นการ                           ชาวธิเบตเชื่อว่าทุกครั้งที่กงล้อนี้หมุน เท่ากับเป็นการสวดมนต์ได้ ๑ จบ ดังนั้นผู้ที่ทำการสวดมนต์และหมุนกงล้ออธิษฐานไปพร้อมๆ กัน จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนบุญกุศล ชำระบาปกรรมด้วยกรรมดี กงล้ออธิษฐานนี้มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงหมุน หรือกงล้อเล็กๆ ที่สามารถถือไว้ในมือได้ และใช้เชือกช่วยผ่อนแรงในการหมุน                            กงล้อบางอันจะถูกแขวนอยู่กลางอากาศหรือลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้สามารถหมุนได้แต่วัดบางแห่งก็จะเป็นกงล้อหินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือวัดบางแห่งจะมีกงล้ออธิษฐานแบบที่เรียงเป็นแนวยาวไปบนราวไม้ตลอดแนวทางเดิน   จากหนังสือนัยแห่งสัญลักษณ์ ภาพประกอบ           http://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_wheel           http://www.exoticindiaart.com/product/sculptures/                    auspicious-ashtamangala-prayer-wheel-with-syllable-om-mani-padme-hum-RI21/           http://tibet-incense.com/blog/prayer-wheels-in-tibetan-incense-shop/      ***บรรณานุกรม***  สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ บทละคอนเรื่องพระสมุท พระบวรราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ภาค 7 ภาค 8 และภาค 9 พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางละม้าย จุลดุลย์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2512 ธนบุรี  โรงพิมพ์เจริญรัตน์การพิมพ์2512


ผู้แต่ง                             -หมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์เลขหมู่                           959.3053 ป247 ล.30สถานที่พิมพ์                    พระนครสำนักพิมพ์                      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวปีที่พิมพ์                         2511ภาษา                            ไทยหัวเรื่อง                         ไทย --ประวัติศาสตร์ -- รัชกาลที่ 3ประเภทวัสดุ/มีเดีย             หนังสือหายากลักษณะวัสดุ                    336 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.บทคัดย่อ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) ว่าด้วยเรื่องตำนานเมืองระนอง, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 ว่าด้วยเรื่องอธิบายพระนามและนามที่ปรากฏในจดหมายเหตุ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 ว่าด้วยเรื่องจดหมายเหตุกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต  และประชุมพงศาวดารภาคที่ 53 ว่าด้วยเรื่องพงศาวดารเมืองสงขลา


***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก แสวง  ศรีมาเสริม.  บันทึกการงานในหน้าที่กรมการอำเภอ.  พระนคร : บุญส่งการพิมพ์, ๒๔๙๔.


บาลานซ์(ติวเตอร์หมู).  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฉบับเตรียมสอบ).  กรุงเทพฯ : ที.เค.พริ้นติ้ง, 2561.  338 หน้า.  ภาพประกอบ.  299 บาท         เป็นแนวคู่มือเตรียมสอบในเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลของหลักการทำงาน  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  การคำนวณทางคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   การใช้งาน Microsoft Office 2010  เรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้งาน E-mail และระบบสารสนเทศ  พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย         004         บ 294 ค     (ห้องหนังสือทั่วไปเดือนพ.ค. 63 )


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                             บาลีหัวเรื่อง                          พุทธศาสนา                                    บทสวดมนต์ประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                   18 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว  58 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


สาระสังเขป     :  เนื้อหาเป็นการช่วยบรรเลงและกล่อมเกลาให้รู้คุณของแม่ผู้แต่ง             :  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติโรงพิมพ์         :  ศรีหงส์ปีที่พิมพ์         :  2493ภาษา             :  ไทยรูปแบบ           :  PDFเลขทะเบียน    :  น.32บ.2312จบเลขหมู่           :  895.91009                         ส227ว


องค์ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเบื้องต้น (ประเภทหิน) ออกแบบและจัดทำโดย นางสาวชุติณัฐ ช่วยชีพ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราชเลขทะเบียน : นพ.บ.50/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  50 หน้า ; 4.6 x 53.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดาชื่อชุด : มัดที่ 31 (326-330) ผูก 1หัวเรื่อง :  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


Messenger