ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,388 รายการ

ชื่อเรื่อง : นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราวสุวรรณภูมิ   ผู้แต่ง : กรมศิลปากร   ปีที่พิมพ์ :  ๒๕๕๐   สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ   สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน )                        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นพบจากการบูรณะเมืองโบราณอู้ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านโบราณคดี เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณของท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทองในเบื้องลึกต่อไป


นายกำปั่น ข่อยนอก (บ้านแท่น) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2546.รวบรวมชีวประวัติ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน งานทางด้านวิชาการ การช่วยเหลือสังคม รางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆของนายกำปั่น บ้านแท่น หมอเพลงโคราช 927ก579นผู้แต่ง : พระยาอนุมานราชธน ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2494 หมายเหตุ : พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเหมงกิจ และนางจันทร์ ซิมตระกูล               กล่าวถึงเรื่องภาษีอากร พระคลังสินค้า การค้าด้วยสำเภา ภาษีภายใน การตั้งด่านภาษี การศุลกากรสมัยก่อนรัชกาลที่ 5 การศุลกากรก่อนสมัยกรมศุลกากร กรมศุลกากรสมัยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช การตรวจเก็บภาษีศุลกากร การศุลกากรหัวเมือง และการเก็บภาษีสุรา                รวบรวมภาพ พระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2541 - 2542ผู้แต่ง                                      สำนักงานเสิมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โรงพิมพ์                                  เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป ปีที่พิมพ์                                  2542 ภาษา                                      ไทย - อังกฤษรูปแบบ                                    pdf เลขทะเบียน                             หช.จบ. 213 จบ (ร)บทความความความรู้จากงานจดหมายเหตุ จาก หจช. สงขลา ลำดับที่ ๐๐๒ ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ (โควิค-๑๙) ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต และเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก   หากย้อนไปในอดีตจากข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพบว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคได้เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย ตัวอย่างเช่นดังบทความที่นำเสนอนี้   บทความความรู้จากงานจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ลำดับที่ ๐๐๒ เรื่อง จดหมายเหตุว่าด้วย โรคติดต่อร้ายแรง ไข้มาลาเรีย ตอนที่ ๑ "ยุงร้ายกว่าเสือ"   ไข้มาลาเรีย สิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้ป่าหรือไข้จับสั่น เป็นโรคที่แพร่ระบาดในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ป่าเขา เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ไข้มาลาเรียเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิต กว่า ๕๐,๐๐๐ คนหรือเท่ากับ ๓๕๑.๑ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยความร้ายแรงของไข้มาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค ทำให้สมัยนั้นมีคำเปรียบเปรยที่ว่า "ยุงร้ายกว่าเสือ"   ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นปีแรกที่มีการดำเนินงานควบคุมไข้มาลาเรีย จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ ๓๐,๐๐๐ คน และต่อมาหลังจากได้มีการดำเนินงานควบคุมมาลาเรียทั่วประเทศ จำนวนผู้เสียชีวิตได้ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรียลดลงเหลือเพียง ๔,๐๐๐ คนต่อปี หรือเท่ากับ ๙.๗ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน   เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด กองมาลาเรียจึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการมาลาเรียเพื่อประชาชน ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ มีการอ่านบทความที่เกี่ยวกับไข้มาลาเรีย และขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียมีประสิทธิภาพมากที่สุด   ซึ่งปรากฎในเอกสารจดหมายเหตุ ที่กล่าวถึงรายการมาลาเรียเพื่อประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๔ วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ หน่วยมาลาเรียที่ ๕ นครราชสีมา ในเอกสารชุด ศูนย์มาลาเรียเขต ๔ สงขลา ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา   นอกจากนี้ในบทความยังกล่าวถึง สาเหตุการแพร่ระบาด การควบคุมไข้มาลาเรีย   รายละเอียดสามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๒๕๖๒, ๐ ๗๔๒๑ ๒๔๗๙ โทรสาร ๐ ๗๔๒๑ ๒๑๘๒ E-mail : national.archives.songkhla@gmail.com Website : http://www.finearts.go.th/songkhlaarchives/


เลขทะเบียน : นพ.บ.78/2 ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณ หมวดหมู่ : พุทธศาสนา ลักษณะวัสดุ :  46 หน้า ; 4 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา   ชื่อชุด : มัดที่ 48 (59-70) ผูก 2 (2564) หัวเรื่อง : มหานิปาตวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฺฐกถา(ลำมโหสถ) --เอกสารโบราณ              คัมภีร์ใบลาน              พุทธศาสนา อักษร : ธรรมอีสาน ภาษา : ธรรมอีสาน บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.121/3ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  34 หน้า ; 5 x 57.3 ซ.ม. : ทองทึบ-ลานดิบ ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 69 (225-231) ผูก 3 (2564)หัวเรื่อง : สตฺตปฺกรณาภิธมฺ (พระอภิธมฺสงฺคิณี-พระยกมกปกรณ)--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมเลขทะเบียน : นพ.บ.111/1กห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  30 หน้า ; 4.5 x 54.6 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องรัก-ลานดิบ ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 62 (188-191) ผูก 1 (2564)หัวเรื่อง : แทนน้ำนม--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ตำราดูฤกษ์ยาม ชบ.ส. ๒๒ เจ้าอาวาสวัดต้นสน ต.บางปลาสร้อย เขต ๑ อ.เมือง จ.ฃลบุรี มอบให้หอสมุด ๒๐ ก.ค. ๒๕๓๕ เอกสารโบราณ (สมุดไทย)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.20/1-4 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)Messenger