ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,665 รายการ

นโม ภาควเต ไภษชฺเย คุรุ ไพฑูรฺยฺปรฺภ ราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทธาย ตทฺยถา โอม ไภษชฺเย ไภษชฺเย มหาไภษชฺเยราชา สมุทฺคเต สฺวาหา ธารณีมนตร์นี้มีอานุภาพในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยผู้ป่วย พึงตั้งจิต ให้แน่วแน่ ชำระร่างกายให้สะอาด ปรุงอาหารและยาโดยปราศจากสิ่งสกปรก เสกด้วยพระธารณีนี้ ๑๐๘ จบ ให้ผู้ป่วยดื่ม กินอาหารและยานั้น โรคภัยที่มีอยู่ก็จะระงับดับสิ้นไป


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ทาน (พุทธศาสนา)                                    อานิสงส์ประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    14 หน้า : กว้าง 4.5ซม. ยาว 57 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


สาระสังเขป     :  รวมชีวประวัติบุคคลสำคัญของอเมริกา เช่น คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ยอห์จ วอชิงตัน อับราฮัม ลินคอล์น โทมัส เอ. เอดิสัน เฮนรี่ ฟอร์ด  เป็นต้นผู้แต่ง             :  ชาญ นาคพงศ์โรงพิมพ์         :  วิบูลกิจปีที่พิมพ์         :  2493ภาษา             :  ไทยรูปแบบ           :  PDFเลขทะเบียน    :  น.33บ.2161จบ(ร)เลขหมู่           :  923                       ช482ผ


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยหัวเรื่อง                          พุทธศาสนา—บทสวดมนต์                                    บทสวดมนต์                                    พระอภิธรรมประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    36 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 56.5ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี


วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ อำเภอคลองหลวงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลคลองห้า  ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผ่านการตรวจประเมินดังกล่าวและพร้อมสำหรับให้บริการ


ชื่อผู้แต่ง :       กรมศิลปากร ชื่อเรื่อง :        หอสมุดแห่งชาติสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีที่พิมพ์ :       2548 สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพ โรงพิมพ์      :  หอสมุดแห่งชาติ จำนวนหน้า    398 หน้า                    การจัดประชุมนานาชาติของหอสมุดแห่งชาติ ในหัวข้อเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติมีอายุครบ 100 ปี โดยมีผู้ร่วมประชุมจากประเทศต่างๆจำนวน 45 คน และคนไทยจำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ประสบการณ์และการร่วมมือจากหอสมุดจากทั่วโลก  และที่สำคัญการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุน การรักษาสถาบันหลักของชาติในการเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุเพื่อใช้ในปัจจุบัน และอนาคต


ชื่อผู้แต่ง  ทองมาชื่อเรื่อง  กายคตาสติครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ ๖สถานที่พิมพ์  พระนครสำนักพิมพ์  โรงพิมพ์แพร่การช่างปีที่พิมพ์  ๒๕๐๓จำนวนหน้า  ๕๒ หน้าหมายเหตุ  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี พระยุติชาญดำรงเวทย์ (บุญมี โกศิน)               ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๓             หนังสือ กายคตาสติ เล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ ซึ่งจะกล่าวถึงส่วนต่างๆของร่างกายที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ เช่น เกศา โลมา นขา เป็นต้นพันธ์รัตน์ ชินอุดมพงศ์.เรียนรู้เรื่องพลอย... ที่บ้านร้อยสิบเก้า.จันท์ยิ้ม.11;ส.ค.2559.   ป้าเกี่ยว - พันธ์รัตน์ ชินอุดมพงศ์ ชาวชุมชนริมน้ําจันทบูร นั่งรอเราในบ้านเลขที่ 119 ด้วยอัธยาศัยยิ้มแย้ม ก่อนจะเริ่มเล่า ให้เราฟังว่า ที่บ้าน 119 หลังนี้เริ่มทําพลอยมาตั้งแต่ พ.ศ.2509 และตอนนี้ได้เปิดเป็นบ้านเรียนรู้และร้านจิวเวลรีที่ให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าเที่ยวชม เรียนรู้การเจียระไนพลอยด้วยการลงมือทําด้วยตัวเอง แล้วนํากลับไปเป็นที่ระลึกในราคาที่ใครก็สามารถลองทําได้


ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2504.        หนังสือประชุมพงศาวดารเล่มนี้ เลือกเฉพาะพงศาวดารเกร็ดหัวเมืองที่เกี่ยวทางปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก คือ เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชครั้งกรุงเก่า เรื่องตั้งพระเจ้านครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรี เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์)  พงศาวดารเมืองถลาง  พงศาวดารเมืองไทรบุรี  พงศาวดารเมืองตรังกานู และพงศาวดารเมืองกลันตัน


          สรีดภงส์หรือทำนบพระร่วง เขื่อนดินขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัย ถือเป็นหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ภายในเมืองสุโขทัย โดยเขื่อนดินแห่งนี้ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างไปประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร บริเวณส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาประทักษ์อันเป็นแหล่งที่อุดมด้วยพืชพรรณไม้ต่าง ๆ รวมทั้งพืชสมุนไพร และเป็นพื้นที่เปรียบเสมือนหลังคาที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกด้วย            จากความชาญฉลาดของคนสุโขทัยในอดีตจึงรู้จักสร้างคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่ในระหว่างหุบเขากิ่วอ้ายมาถึงเขาพระบาทใหญ่อันเป็นที่รวมของน้ำจากโซกต่าง ๆ ตามบริเวณเขาถึง ๑๗ โซก เป็นคันดินสำหรับผันแปรทิศทางของน้ำ ที่เชื่อกันมาแต่เดิมว่าคือ สรีดภงส์ ที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกที่ ๑ น้ำจาก สรีดภงส์จะถูกระบายไปตามคลองเสาหอ เพื่อเข้าไปใช้อุปโภคบริโภคภายในเมือง โดยระบายเข้าสู่เมืองตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้           สรีดภงส์ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยกรมชลประทานร่วมกับกรมศิลปากร ให้มีความสูงและแข็งแรงกว่าเดิมสำหรับใช้กักเก็บน้ำ มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่มาของข้อมูล : อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน  เรื่อง กำหนดชื่อ ทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอเป็นอักษรโรมัน.      พิมพ์ครั้งที่ ๑.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, ๒๕๑๔.      เป็นประกาศของทางสำนักนายกรัฐมนตรีและราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดชื่อทวีปประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ เช่น ประเทศเลบานอน – Lebanon , ประเทศหมาเก๊า – Macao  และ เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอเป็นอักษรโรมัน โดยเรียงลำดับอักษรของชื่อจังหวัด อำเภอ เช่น จังหวัดปราจีนบุรี - Changwat Prachin อำเภอวัฒนานคร - Buri Amphoe  Watthana Nakhon  ชื่อเรื่อง : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (2550) ผู้แต่ง : กรมศิลปากร  ปีที่พิมพ์ : 2550 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์
Messenger