ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,294 รายการ

    วันพุธที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ประกอบด้วยนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารเทศ นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองทูตวัฒนธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ในพิธีมอบพระพุทธรูปไม้ที่มีผู้ประสงค์ส่งมอบคืนให้กับประเทศไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศให้แก่กรมศิลปากรเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ โดยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบหมายให้นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้แทนกรมศิลปากรเข้าร่วมในพิธี           พระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ได้รับมอบในครั้งนี้มีจำนวน ๙ องค์ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็ก ซึ่งนาย Murray Upton ชาวออสเตรเลีย ประสงค์จะมอบคืนให้แก่ประเทศไทย โดยได้ประสานผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตามข้อมูลระบุว่า นาย Upton ได้รับพระพุทธรูปจากบิดาซึ่งเป็นนักสำรวจและวิศวกรของบริษัท Southern Siam ที่ได้สำรวจเส้นทางและก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ทางกรมศิลปากรได้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับพระพุทธรูปดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทย กรมศิลปากรจึงขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นผู้แทนรับมอบและจัดส่งผ่านถุงเมล์การทูตกลับคืนสู่ประเทศไทย     พระพุทธรูปไม้แกะสลักดังกล่าว ตามประวัติและรูปแบบศิลปกรรมเป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยฝีมือช่างพื้นถิ่นคงมีแหล่งที่มาจากภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันเหลือจำนวนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่มักเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนในพื้นที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อประดิษฐานในวัด หรือถ้ำศาสนสถาน จึงเป็นการดีที่ได้นำกลับมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษารูปแบบศิลปกรรมของท้องถิ่นภาคใต้ โดยภายหลังจากที่รับมอบแล้วจะนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีต่อไป 


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 150/5เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมสงฺคห) ชบ.บ 179/1ขเอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพิเศษ "Art Activities @พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  Suphanburi National Museum" เพื่อให้น้อง ๆ หนูๆ ที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และปิดภาคเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ  กิจกรรมนี้กำหนดจัดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป เริ่มวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยในเดือนมีนาคมพบกับกิจกรรม DIY ประดิษฐพวงกุญแจแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมระบายสีที่ขั้นหนังสือตามจินตนาการ ซึ่งน้อง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับผลงานตัวเองกลับบ้านไปด้วย          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐


ชื่อผู้แต่ง           - ชื่อเรื่อง           วารสารสุขภาพ สำหรับประชาชน (ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๗) ครั้งที่พิมพ์        -         สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์อักษรสมัย ปีที่พิมพ์           ๒๕๑๗ จำนวนหน้า      ๑๒๓  หน้า รายละเอียด                เป็นวารสารของแพทยสมาคมและแพทยสภาฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๑๗  นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่องพิษของยาปราบศัตรูพืช  ดีดีที่ ของดีในเมืองไทย  โรคนอนไม่หลับของนักบริหาร  ก้อนที่คอพยาธิใบไม้ในปอด โรคภูมิแพ้  ทันต สุขศึกษาสำหรับประชาชนและปัญหาถามตอบเรื่องความแก่เลขทะเบียน : นพ.บ.406/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 24 หน้า ; 4.5 x 56 ซ.ม. : ชาดทึบ-รักทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 146  (58-70) ผูก 1 (2566)หัวเรื่อง : อิติปิโส--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.535/4ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 44 หน้า ; 4 x 48 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดาชื่อชุด : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 4 (2566)หัวเรื่อง : ลำสุตตโสม--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : ประชุมพงศาวดาร ฉบับความสำคัญ เล่ม ๒ หลวงวิจิตรวาทการ ชื่อผู้แต่ง : วิจิตรวาทการ ปีที่พิมพ์ : 2493 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ : เพลินจิตต์ จำนวนหน้า : 796 หน้าสาระสังเขป : ประชุมพงศาวดาร ฉบับความสำคัญ เป็นการศึกษาพงศาวดารและประวัติศาสตร์ รวมถึงการเชิดชูบุญญาบารมีของสมเด็จพระมหากษัตราธิราชทุกพระองค์ เป็นหนังสือชุดใหญ่ ๑๒ เล่มจบ เล่มนี้จะกล่าวถึงประชุมพงศาวดาร ฉบับความสำคัญ เล่ม ๒ มีเนื้อหาทั้งหมด ๕ ภาค โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคที่ ๓ เรื่องที่ ๓ ภาคที่ ๔ เรื่องที่ ๑-๓ ภาคที่ ๕ เรื่องที่ ๑-๔ ภาคที่ ๖ และ ภาคที่ ๗ เรื่องที่๑
พระเสาร์พระอิศวรทรงสร้างจากเสือ ๑๐ ตัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีดำ พรมด้วยน้ำอมฤตได้พระเสาร์มีสีกายดำคล้ำ ทรงเสือเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ มีกิริยาดุดัน แข็งแรง กล้าได้กล้าเสีย บุคลิกเคร่งขรึม เป็นมิตรกับพระราหูและเป็นศัตรูกับพระศุกร์ สัญลักษณ์เลข ๗ มีกำลังพระเคราะห์เป็น ๑๐สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการส่วนพระองค์            วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ จัดแสดงโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี อาคารหลังเดิมเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ขนาด ๕๔ ตารางเมตร จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญพร้อมคำอธิบายประกอบ มีการจำลองหลุมขุดค้นและจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ เมื่อมีการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น กรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน จึงมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี (พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก่อสร้างอาคารจัดแสดงหลังใหม่ จำนวน ๑ หลัง เพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ลักษณะอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สีดินเทศ มีเจาะช่องหน้าต่างขนาดต่าง ๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของหลุมขุดค้นทางโบราณคดี รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาคารสำนักงาน และส่วนบริการนักท่องเที่ยวให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม           ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งได้รับการปรับปรุงและออกแบบนิทรรศการถาวรใหม่ทั้งหมด โดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาเป็นสื่อจัดแสดง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมสนใจ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการมากยิ่งขึ้น แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ ชั้น ได้แก่   การจัดแสดงชั้นที่ ๑ นำเสนอวีดีทัศน์ “การค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า” การค้นพบเครื่องมือหิน ๘ ชิ้น นำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลหลักฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับคนบ้านเก่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการของผู้คนในลุ่มน้ำแควน้อย – แควใหญ่ ที่สืบเนื่องมาจากสมัยหินเก่า สู่สมัยหินใหม่ และบ้านเก่าในปัจจุบัน             การจัดแสดงชั้นที่ ๒ จัดแสดงเรื่องวัฒนธรรมบ้านเก่า คนบ้านเก่า วิถีชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้ในวัฒนธรรมบ้านเก่า เช่น เครื่องมือหินกะเทาะ หินขัด เครื่องมือกระดูกสัตว์ เครื่องประดับ ภาชนะดินเผา “หม้อสามขา”  เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมบ้านเก่า            การจัดแสดงชั้นที่ ๓ จัดแสดงนิทรรศการบ้านเก่า และภาคตะวันตกจากสมัยหินสู่สมัยโลหะ นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในช่วงที่มีการใช้เครื่องมือโลหะ ทั้งสำริดและเหล็กในภูมิภาคตะวันตก จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ศิลปะถ้ำ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมภาพเขียนสีบนผนังของผู้คนในยุคนั้น เช่น ภาพเขียนสีถ้ำตาด้วง เขาวังกุลา ถ้ำรูปเขาเขียว ถัดมาเป็นเรื่องราววัฒนธรรมโลงไม้ หลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพิธีกรรมการฝังศพของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์      ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนและมั่นคงสืบไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เปิดบริการทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร) ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท  


          หนังสือ : เจ้าชายไม่วิเศษ           ผู้เขียน  : ปรีดา อัครจันทโชติ           ในเมืองที่ใคร ๆ ต่างก็มีของวิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด ถ้าใครสักคนเกิดมาอย่างธรรมดาจะเป็นอย่างไร แล้วถ้าใครคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นลูกชายของพระราชาล่ะ ผู้เป็นพ่อแม่จะกลุ้มอกกลุ้มใจขนาดไหน เป็นลูกพระราชาแต่ไม่มีของวิเศษให้พ่อแม่เชิดหน้าชูตา แน่นอนว่า หนทางเดียวคือต้องออกตามหาของวิเศษมาให้ได้ ฟังดูเหมือนพล็อตเรื่องธรรมดา ๆ สุดท้ายเจ้าชายก็ได้ของวิเศษ ได้พบเจ้าหญิง และครองรักอย่างมีความสุข ? เพียงแต่ว่า เรื่องนี้มันไม่ธรรมดาอย่างนั้น มันไม่เดินตาม “ขนบ” ของการเล่าเรื่องแบบเจ้าชายเจ้าหญิงที่ผู้อาจอ่านจะคาดเดาได้ตลอดเรื่อง แต่ขณะเดียวกัน กลับใช้ฉากที่คุ้นเคย และยังดึงเอาเพื่อนเก่า ๆ ของคนอ่านเข้ามาร่วมเดินทางด้วยให้ได้อมยิ้มเป็นระยะ และอาจถึงกับต้องกลับไปค้นหาเพื่อนเก่า ๆ เหล่านั้นด้วย ดังนี้แล้ว ถ้าใครคิดว่า เจ้าชายไม่วิเศษ เป็นเรื่องธรรมดา ๆ ของเจ้าชายธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ก็อาจจะต้องคิดใหม่ ด้วยว่า แม้จะเป็นเรื่องของเจ้าชายไม่วิเศษ แต่เรื่องราวของเขาอาจจะวิเศษก็ได้             ห้องบริการ 1 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ           เลขหมู่ :  895.913 ป471จ


Messenger