ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,153 รายการ

องค์ความรู้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เรื่อง ศรีวิชัยในกาลเวลา ตอน : ศรีวิชัยในความทรงจำของพระภิกษุอี้จิ้ง ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย นางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษที่มาของข้อมูล : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช


สายรุ้ง ในวันฟ้าใสสายรุ้ง ความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องเกิดหลังฝนตก รุ้งที่เห็นหลังฝนตกนั้นเกิดจากแสงอาทิตย์สาดกระทบละอองฝนเล็กๆ ที่กระจายอยู่เต็มอากาศ แสงที่ส่องกระทบเกิดการหักเหผ่านเข้าไปข้างในหยดน้ำ และวิ่งไปสะท้อนที่ผิวด้านหลังแล้ววกกลับมาหักเหด้านหน้าอีกครั้ง จึงออกมาสู่สายตาเรา (หนังสือมายากลศาสตร์)ทั้งนี้รุ้งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ และความเชื่อต่างๆ ในทุกมุมโลกคนไทย มอญ ไทใหญ่ และจีน ความเชื่อหนึ่งเป็นเรื่องอัปมงคล เช่น ชี้แล้วนิ้วจะกุดด้วน หรือจะโชคร้าย สะพานแห่งสรวงสวรรค์ : รุ้งคือสะพานแห่งสรวงสวรรค์ ที่เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ ซึ่งคล้ายกับในนิทานปรัมปราของญี่ปุ่นสะพานนาคราชในงานศิลปกรรมปราสาทวัฒนธรรมเขมรโบราณ เชื่อว่า เป็นสะพานสายรุ้งทางเชื่อมโลกมนุษย์สู่สรวงสรรค์ดินแดนของเทพเจ้าชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. พรรณไม้และบทบาทของพรรณไม้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2564. 406 หน้า. ภาพประกอบ. 330 บาท. ให้ความรู้เรื่องประวัติของสุนทรภู่ คำเรียกพรรณไม้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ที่ระบุชนิดและไม่ระบุชนิดของพรรณไม้ การแบ่งประเภทพรรณไม้ในตำนานและจินตนาการ พรรณไม้ที่มีในธรรมชาติ การนำพรรณไม้มาใช้ในความเปรียบแบบอุปมาอุปไมย แบบอุปลักษณ์ แบบเกินจริงในวรรณกรรมของสุนทรภู่ บทบาทของพรรณไม้ที่มีต่อองค์ประกอบของเรื่อง ต่อเนื้อหา ต่อการดำเนินเรื่อง ต่อตัวละคร ต่อฉาก ต่อการใช้ภาษาในวรรณกรรมของสุนทรภู่ และเรื่องพรรณไม้ในวรรณกรรมสุนทรภู่กับการสะท้อนตัวตนของสุนทรภู่ 895.9112 ช221พ ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )


ชื่อเรื่อง                                  การประชุมพุทธศาสนสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดสุพรรณบุรีผู้แต่ง                                    -ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายากISBN/ISSN                            -หมวดหมู่                                ศาสนาเลขหมู่                                   -สถานที่พิมพ์                          พระนครสำนักพิมพ์                             โรงพิมพ์ประเสริฐศิริปีที่พิมพ์                                 2506ลักษณะวัสดุ                           27 ซม. : 375 หน้าหัวเรื่อง                                  พุทธศาสนา                                             สุพรรณบุรีภาษา                                    ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                                             รวมบทความทางด้านศาสนา และประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น พระสงฆ์กับการพัฒนาประเทศ พระเจดีย์และพระพุทธรูปหินทรายในสุพรรณ ศรัทธาของชาวสุพรรณ สงครามยุทธหัตถี – เจดีย์วัดสนามชัย เป็นต้น


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 150/4 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมสงฺคห) ชบ.บ 179/1กเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


ชื่อเรื่อง : การอยู่ในประเทศอันสมควร และ การบูชาคนที่ควรบูชา ในงานฌาปนกิจศพ นางชะเอม สิงห์โตโรจน์ ณ ฌาปนสถาน วัดประยุรวงศาวาส วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2515 ชื่อผู้แต่ง : เกษม บุญศรี ปีที่พิมพ์ : 2515 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : ห.ส.ส.ไทยอนุเคราะห์ไทย จำนวนหน้า : 108 หน้า สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางชะเอม สิงห์โตโรจน์ ณ ฌาปนสถาน วัดประยุรวงศาวาส วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2515 เรื่องราวในหนังสือมีทั้งหมด 2 เรื่อง อันได้แก่ การอยู่ในประเทศอันสมควร หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก นายเกษม บุญศรี เป็นผู้แต่ง มีทั้งหมด 4 บท บททที่ 1 ถิ่นที่เหมาะแก่การศึกษาอบรม บทที่ 2 ถิ่นที่เหมาะแก่การทำมาหากิน บทที่ 3 ถิ่นที่เมหาะแก่ความสงบ บทที่ 4 การปรับตัวให้เหมาะแก่ถิ่น ส่วนอีกเรื่อง การบูชาคนที่ควรบูชา หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก นายเกษม บุญศรี เป็นผู้แต่ง เช่นกัน มีทั้งหมด 6 บท ได้แก่ บทที่1 บูชาพ่อแม่ บทที่ 2 บูชาครูบาอาจารย์ บทที่ 3 บูชาพระมหากษัตริย์ บททที่ 4 บูชาพระพุทธเจ้า บทที่ 5 บูชาพระธรรม บทที่ 6 บูชาพระสงฆ์


      พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยรูปบุคคล สมัยทวารวดี       พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยรูปบุคคล จัดแสดง ณ ห้องอู่ทองศรีทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง       พระพิมพ์ดินเผา ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๔.๓ เซนติเมตร ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนโค้งมน ด้านหน้าค่อนข้างลบเลือนมาก จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกับพระพิมพ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ สันนิษฐานว่ามีภาพพระพุทธเจ้าแสดงวิตรรกมุทรา (ปางแสดงธรรม) นั่งห้อยพระบาทอยู่ตรงกึ่งกลาง ขนาบข้างด้วยรูปบุคคลยืนตริภังค์ (ยืนเอียงสะโพก) ที่อาจเป็นพระโพธิสัตว์หรือเทวดา ด้านล่างมีรูปธรรมจักรหันด้านสันออกมาด้านหน้าขนาบข้างด้วยรูปสถูป ด้านบนมีภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางสมาธิเรียงกัน ๓ องค์ กำหนดอายุสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๕ (ประมาณ ๑,๑๐๐ – ๑,๓๐๐ ปีมาแล้ว)        พระพิมพ์รูปแบบคล้ายคลึงกันนี้พบจากแหล่งโบราณสมัยทวารวดีหลายแห่ง เช่น วัดพระเมรุ พระปฐมเจดีย์ และที่ตำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะที่เจดีย์หมายเลข ๓ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยังพบพระพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แตกต่างเพียงพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิราบแทนนั่งห้อยพระบาท นอกจากนี้ยังพบพระพิมพ์ดินดิบศิลปะศรีวิชัยรูปแบบคล้ายคลึงกันนี้ตามแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วย เช่น ถ้ำเขาอกทะลุ และถ้ำคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง และควนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น แสดงถึงความสัมพันธ์และการติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันระหว่างศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย ซึ่งเจริญขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน      นักวิชาการสันนิษฐานคติการสร้างออกเป็น ๒ แนวทาง คืออาจสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” แก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายบนเขาคิชฌกูฏ หรือยอดเขาแร้ง ใกล้กรุงราชคฤห์ ตามคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน หรืออาจแสดงถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนแสดงมหาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี ตามคัมภีร์ชาดกอรรถกถาภาษาบาลี ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็เป็นได้   เอกสารอ้างอิง  ธนกฤต ลออสุวรรณ. “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ำแม่กลองและท่า จีน: กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖. นิติพันธุ์ ศิริทรัพย์. “พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล. “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา บัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๘.


เลขทะเบียน : นพ.บ.405/13ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 52 หน้า ; 4.5 x 55 ซ.ม. : ชาดทึบ-รักทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 146  (58-70) ผูก 13 (2566)หัวเรื่อง : พระไตรโลกวินิจฉัย--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.535/3ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 54 หน้า ; 4 x 48 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดาชื่อชุด : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 3 (2566)หัวเรื่อง : ลำสุตตโสม--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : ประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๑๒ จนถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๑๓ พิมพ์ขึ้นในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ ชื่อผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : 2514 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร จำนวนหน้า : 446 หน้า สาระสังเขป : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทบรรดาที่ประมวลไว้เล่มนี้ เป็นพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ คณะ ในโอกาสต่างๆกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ จนถึงเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓ชื่อเรื่อง                               กจฺจายนมูล (ศัพท์นาม - การก)สพ.บ.                                 429/ก/5ประเภทวัสดุ/มีเดีย           คัมภีร์ใบลาน หมวดหมู่                            พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                      80 หน้า : กว้าง 4.7 ซม.  ยาว 55.8 ซม.หัวเรื่อง                              พุทธศาสนา                                            คัมภีร์สัททาวิเสส                                            ศัพท์นามบทคัดย่อ/บันทึก                เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ฉบับล่องชาด ไม่มีไม้ประกับ  ได้รับบริจาคมาจาก วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


พระศุกร์พระอิศวรทรงสร้างจากโค ๒๑ ตัว บดป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน พรมด้วยน้ำอมฤตเป็นพระศุกร์ มีผิวกายสีฟ้า ทรงโคเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ กิริยาน่ารัก อ่อนหวาน ชอบงานศิลปะทุกประเภท เป็นมิตรกับ พระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเสาร์ สัญลักษณ์เลข ๖ มีกำลังพระเคราะห์เป็น ๒๑ พระศุกร์เป็นครูของเหล่ายักษ์