ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,977 รายการ

ผลการประเมินตนเองตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ รวม ๑๘ จังหวัด ดังนี้          ๑. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (ยกเว้นสมุทรปราการ)          ๒. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม (ยกเว้นนนทบุรีและปทุมธานี)          ๓. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี          ๔. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี           หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร มีภารกิจสำคัญดังนี้๑) พิจารณา ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานด้านเอกสารของส่วนราชกา­­ร๒) รับมอบ วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ และอนุรักษ์เอกสารสำคัญของชาติ๓) บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ๔) ให้บริการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่เอกสารจดห­­มายเหตุ          เรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องการทำลายและการส่­­งมอบเอกสารราชการ เอกสารประวัติศาสตร์ และเอกสารสำคัญต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ          โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ - ๒          www.facebook.com/SupanburiNationalArchive          www.finearts.go.th/suphanburiarchives

  ***บรรณานุกรม***  พระประสิทธิวิยคุณ เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม ประวัติวัดดุสิดาราม ห้างหุ่นส่วนจำกัดศิวพร พิมพ์ชำร่วยในการทอดกฐินพระราชทาน ของ กรมศิลปากร ณ วัดดุ  พระนคร  ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร 2502


การรวบรวมสุภาษิตจากพระราชนิพนธ์ฯี้ ได้พยายามที่จะรวบรวมให้หมดจดเท่าที่จะทำได้ แต่หากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่หลากหลายที่ทรงพระราชนิพนธ์แล้ว พิมพ์ขึ้นเป็นเล่มโดยเฉพาะก็มี ที่ทรงพระราชนิพนธ์แล้วพิมพ์แทรกลงในหนังสือต่างๆก็มี บางที่อาจจะรวบรวมได้ไม่ทั้วถึงแต่ก็นับว่าเป็นหนังสือขนาดเล่มใหญ่พอใช้


หมวดหมู่                        ประเพณีเทศกาลต่างๆภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ไทย                                    ความเป็นอยู่และประเพณีประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    12 หน้า : กว้าง 5ซม. ยาว 58 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


          นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ปี ๒๕๖๓ นี้ กรมศิลปากรได้ดำเนินงาน พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานระยะสุดท้ายภายใต้โครงการพัฒนาพระราชวัง บวรสถานมงคล ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ โดยกรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะอาคารหมู่พระวิมาน และพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ทุกพระที่นั่งในหมู่พระวิมาน รวม ๑๓ ห้องจัดแสดง จะแล้วเสร็จพร้อม เปิดให้เข้าชมในปี ๒๕๖๔           การพัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ดำเนินการภายใต้แนวคิดการกลับคืนลักษณะ ท้องพระโรงของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ซึ่งมีพระที่นั่งบุษบกเกริน ที่ประทับในการออกรับแขกเมืองของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ประดิษฐานเป็นประธานท้องพระโรง ถัดมาเป็นพระแท่นราชบัลลังก์เศวตฉัตร ซึ่งใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระอิสริยยศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งแห่งนี้ และพระแท่นออก ขุนนาง ที่ประทับในการออกว่าราชการในวาระปกติของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จัดแสดงอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าพระที่นั่งทั้งสององค์ อันเป็นไปตามลำดับสถานะความสำคัญของพระที่นั่ง           นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามระเบียบพระราชสำนัก และพระราชนิยมในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้ง ๕ พระองค์ ส่วนท้ายจะเป็นนิทรรศการการศึกษาทางโบราณคดีวังหน้าอันเป็นงานเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลในครั้งนี้ ซึ่งโครงการพัฒนาการจัดแสดง “ท้องพระโรงวังหน้า” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปี ๒๕๖๓ นี้ จะแล้วเสร็จเป็นห้องจัดแสดงที่ ๑๓ พร้อมเปิดให้เข้าชมครบทั้ง ๑๓ ห้องจัดแสดงของอาคารหมู่ พระวิมานในปี ๒๕๖๔ นี้           เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหมู่พระวิมาน พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปัจจุบัน โดยเวลานั้นได้มีการปรับปรุงพระที่นั่งต่างๆ ภายใน หมู่พระวิมานให้เป็นห้องจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดังเช่นพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ รัชกาลที่ ๓ ได้ปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงประติมากรรม เครื่องใช้สำริด กระทั่งปี ๒๕๑๐ จึงปรับเปลี่ยนเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ภาพร่างนิทรรศการ “ท้องพระโรงวังหน้า” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศการสถาปัตยกรรมพระราชวังบวรสถานมงคล และโบราณคดีวังหน้า


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยหัวเรื่อง                          พุทธศาสนา—บทสวดมนต์                                    บทสวดมนต์                                    พระอภิธรรมประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    18 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 55 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี


กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)”           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ ขอเชิญชม นิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)” ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.nat.go.th           เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล (๙ มิถุนายน) และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (๑๘ สิงหาคม) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ กำหนดจัดนิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ประกอบด้วย           • ทำความรู้จักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่าย หอจดหมายเหตุ           • ชมเอกสารจดหมายเหตุชิ้นสำคัญของชาติ           • รับชมการถ่ายทอดสดเสวนาออนไลน์ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ “งานจดหมายเหตุ” ผ่านทาง Facebook Live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมร่วมสนุกรับของที่ระลึกในระหว่างการถ่ายทอดสด โดยวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ชมการเสวนาเรื่อง จดหมายเหตุส่วนบุคคล: เครือข่ายสังคมความรู้ (Private Archives: Networking Knowledge Society) ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง ดำเนินรายการโดย ราศี บุรุษรัตนพันธุ์           ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th และ facebook: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ


เลขทะเบียน : นพ.บ.59/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  58 หน้า ; 4.8 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากไม้แกะสลักชื่อชุด : มัดที่ 38 (376-381) ผูก 1หัวเรื่อง :  สุชวัณณจักกกุมาร --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


หนังสือเรื่อง เอกสารของเฮนรี่ เบอร์นี่ นั้น เป็นหนังสือชุดแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง Burney Papers ซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณได้จัดพิมพ์ หนังสือชุดนี้มีจำนวน 15 เล่มด้วยกัน กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เล่ม 2 ตอน 1 คือเล่มที่ท่ากำลังอ่านอยู่นี้
วิจิตรวาทการ, พล.ต. หลวง.  ไปพะม่า.  พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2495.           เรื่องไปพะม่านี้ เป็นบันทึกของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ได้ไปศึกษาประเทศพม่า มีเนื้อหาด้านประวัติและวัฒนธรรมของพม่า ที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ


ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 75 (ปราบเงี้ยว ตอนที่ 1). พระนคร : กรมศิลปากร, 2502.         หนังสือเรื่องปราบเงี้ยวซึ่งตีพิมพ์ในเล่มนี้ เป็นจดหมายและโทรเลขจากผู้ที่ไปปราบปรามและเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติการอยู่ทางแถบเมืองแพร่และเมืองใกล้เคียงซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้