ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,445 รายการ

ส่งเสริมการอ่านกับหอสมุดแห่งชาติชลบุรี เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยอย่างหนึ่ง จัดขึ้นในเดือน ๑๒ เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย เดิมทีเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้ง ๓ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้ถือตามหลักพุทธศาสนา กล่าวคือ เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพื่อบูชาพระพุทธบาท อีกทั้งการลอยกระทงยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู เพื่อขอขมาที่ได้ล่วงล้ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยการใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ อาทิ ต้นกล้วย กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ปักธูปเทียน ดอกไม้ รวมทั้งใส่เครื่องเซ่นไหว้ลอยไปตามสายน้ำ การทำกระทงปรากฏในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ความว่า นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้า ได้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวกมุท ซึ่งเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละครั้งเท่านั้น พระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรและรับรู้ในความหมาย ก็พอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงมีพระราชดำรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้ทำโคมเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที ตราบเท่ากัลปวสาน” ที่มา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ลอยกระทง. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2565. จาก http://164.115.27.97/digital/items/show/17735 แปลก สนธิรักษ์. พิธีกรรมและประเพณี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2565. จาก http://164.115.27.97/digital/items/show/19450

ชื่อผู้แต่ง       สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย  ชื่อเรื่อง         วารสารคหเศรษฐศาสตร์  (ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑) ครั้งที่พิมพ์     - สถานที่พิมพ์   ธนบุรี สำนักพิมพ์     บรรหาร ปีที่พิมพ์        ๒๕๐๑ จำนวนหน้า    ๗๙ หน้า รายละเอียด                   วารสารวิชาการสำหรับชาวคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิดทางคหกรรมศาสตร์และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายในเล่มประกอบด้วย ๑๐ บทความ เช่น ความสุขจากนักล่าต้นไม้ (ตอน ๒) , สีกับชีวิตประจำวัน , ทำอย่างไรจึงมีเพื่อนมาก , ตาต่อตา ฯลฯ


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 148/4เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 178/5ฌ เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


ชื่อผู้แต่ง          กรมศิลปากร ชื่อเรื่อง           บรรณานุกรมของศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม ๑ พร้อมด้วยพระประวัติและผลงานของศาตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์       กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๒ จำนวนหน้า     ๔๓๘  หน้า รายละเอียด                     เป็นหนังสือที่รวบรวมพระประวัติ รายชื่อหนังสือภาษาไทยที่ได้รับจากห้องสมุดส่วนพระองค์ของศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์และผู้บริจาครายย่อย   ประกอบด้วย คำนำ คำอนุโมทนา พระประวัติของศาตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพระนราธิปพงศ์ประพันธ์ รายละเอียดการจัดหมวดหมู่บรรณานุกรม นอกจากนี้ยังมีดรรชนีผู้แต่งและดรรชนีชื่อเรื่องประกอบไว้ท้ายเล่มอีกด้วย


อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (หม่อมหลวงเพิ่มยศ  อิศรเสนา) ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ชื่อผู้แต่ง           อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (หม่อมหลวงเพิ่มยศ  อิศรเสนา) ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ชื่อเรื่อง            อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (หม่อมหลวงเพิ่มยศ  อิศรเสนา) ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑ สถานที่พิมพ์      กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์อักษรไทย ปีที่พิมพ์           ๒๕๒๘ จำนวนหน้า       ๑๗๔ หน้า : ภาพประกอบ. หมายเหตุ         อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (หม่อมหลวงเพิ่มยศ  อิศรเสนา) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศฺรินทราวาส                      วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘                      เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติของคุณหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ ตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งท่านถึงแก่อนิจกรรม รวมอายุได้ ๘๑ ปี ๖ เดือน ท่านเป็นคนชอบสงบรักบ้าน ท่านจะมีความสุขเมื่อลูกหลานอยู่พร้อมกัน


ชื่อเรื่อง : ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิมล บุญอาภา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2511ชื่อผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : 2511 สถานที่พิมพ์ : พระนครสำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์การศาสนา จำนวนหน้า : 246 หน้า สาระสังเขป : เรื่องที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 นี่ คือ 1. เรื่องแก้คดีพระเจ้าปราสาททอง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) แก้ถวายตามความคิดเห็น 2. เรื่องตำนานกรุงเก่า ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์เรียบเรียงพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีรัชมงคล เมื่อ ร.ศ.123 (พ.ศ.2450) 3. เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 4. พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


ชื่อผู้แต่ง         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.ชื่อเรื่อง           วิศวกรรมสาร (ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐)ครั้งที่พิมพ์       -สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯสำนักพิมพ์       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๐จำนวนหน้า      ๕๖ หน้ารายละเอียด                     วิศวกรรมสาร เป็นวารสารส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความริเริ่มเพื่อขยายงานที่กระทำอยู่ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉบับที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ นี้ มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบางประการของไซโคลนขนาดเล็ก โดย เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ น้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดย DUTCH CONE PENETRATION TEST โดย เรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ : อดุลย์ รื่นใจชน : เดชา สิงห์ชินสุข เป็นต้น


         ต้นแบบพระบรมรูป รัชกาลที่ 6          ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี          100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย          พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีดำริให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ สวนลุมพินี เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ณ ตำบลศาลาแดง จํานวน 360 ไร่ เพื่อเป็น “วนสาธารณ์” หรือสวนสาธารณะให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ซึ่งมี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบและปั้นหล่อพระบรมรูป          ศาสตราจารย์ศิลป์ปั้นต้นแบบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบเหมือนจริงอย่างศิลปะตะวันตกตามหลักวิชาการ (Western Academic Art) ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่ท่านถนัดและมีความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งอาศัยความรู้และความแม่นยำในเรื่องกายวิภาค ประกอบกับฝีไม้ลายมือทางด้านศิลปะในการขึ้นรูปดินเหนียวให้เป็นรูปมนุษย์ได้อย่างสมจริงประหนึ่งบุคคลต้นแบบ โดยศาสตราจารย์ศิลป์ได้แสดงฝีมือจนเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว จากผลงานการปั้นพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ปั้นพระบรมรูปจากพระองค์จริงเมื่อ พ.ศ. 2468 ‘ต้นแบบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว’ ที่จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” ฉลองพระองค์ชุดนายพลเสือป่าพรานหลวง ประทับยืนพักพระชานุขวาบนฐานประดับตราพระครุฑพ่าห์ น่าจะเป็นหนึ่งในต้นแบบพระบรมรูปที่ศาสตราจารย์ศิลป์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่น่าเสียดายว่าต้นแบบนี้มิได้นำไปสร้างจริง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างแล้วเสร็จในปี 2485 และยังประดิษฐานเป็นศูนย์กลางของสวนลุมพินีจนถึงปัจจุบัน          นิทรรศการพิเศษ “100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 9 เมษายน 2566 ณ อาคารนิทรรศการ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เลขทะเบียน : นพ.บ.397/2ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 46 หน้า ; 4.5 x 53 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 145  (48-57) ผูก 2 (2566)หัวเรื่อง : มไลยโจท--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.531/5ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 24 หน้า ; 4.5 x 52 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 178  (281-290) ผูก 5 (2566)หัวเรื่อง : ธัมมสังคิณี--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมองค์ความรู้เรื่อง "การสังคายนาสวดมนต์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" นายทัตพล พูลสุวรรณ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง


Messenger