ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,974 รายการ

ชื่อผู้แต่ง          กรมศิลปากร ชื่อเรื่อง           ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร) ครั้งที่พิมพ์        - สถานที่พิมพ์ :    กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ :      กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์           ม.ป.ป. จำนวนหน้า       81  หน้า รายละเอียด            ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร) เป็นหนังสือทีจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีนเถร) และพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส กล่าวถึงประวัติสังเขปของพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) ประวัติวัดและโบราณสถานวัดมัชฌิมาวาส นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดมัชฌิมาวาสและโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่สำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมภาพประกอบผู้แต่ง : พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2482 หมายเหตุ : ขุนวิจิตรวรรณกร พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายโล้น นางเปลี่ยน นาคะนาท ผู้บิดามารดา               รวมตำรายาและสรรพคุณยาของพะรวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (หมอสาย) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระบิดา กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ที่ได้กำกับหมอหลวงมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 และ 4 และสืบทอดมายังพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ชื่อเรื่อง                                อุณฺหิสวิชย (ทิพมนต์)สพ.บ.                                  237/1ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           18 หน้า กว้าง 4.7 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์ บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน  เส้นจาร ฉบับล่องชาด ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 


ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน)สพ.บ.                                  129/2ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           20 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 53.5 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 ธรรมเทศนา บทคัดย่อ/บันทึก   เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดประสพสุข ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี    
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑสถานวิทยา


องค์ความรู้ เรื่อง แผ่นทองคำ รูปดอกบัว : โบราณวัตถุชิ้นเด่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์จัดทำข้อมูลโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


กฏหมายลักษณะโจร ชบ.ส. ๑๑๑ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕ เอกสารโบราณ (สมุดไทย)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.33/1-2 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)