ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,346 รายการ


องค์ความรู้ เรื่อง "การดูแลรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเบื้องต้น (ประเภทไม้)"ค้นคว้า/เรียบเรียง/กราฟิก โดย นางสาวชุติณัฐ ช่วยชีพ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช


ผู้แต่ง : พระศรีธรรมประสาธน์ ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย ปีที่พิมพ์ : 2479 หมายเหตุ : พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์แจกในคราวกลับจากกรุงเทพฯ พ.ศ. 2479                    รายงานการสร้างวัดเขาน้อย ตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม เจ้าคณะรองหัวหน้าใต้ผู้บังคับบัญชาการคณะมณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลภูเก็ต ผู้เป็นเจ้าของวัด ขอให้เจ้าคณะจังหวัด 4 จังหวัดในภาคใต้ แถลงความคิดเห็นของคณะเรื่องการสร้างวัดเขาน้อย


ชื่อเรื่อง                           สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา(เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน)สพ.บ.                                  108/2ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           30 หน้า กว้าง 4.8 ซ.ม. ยาว 54.8 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์บทคัดย่อ/บันทึกเป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก วัดประสพสุข   ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


ชื่อเรื่อง                           มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ) ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา (มหาชนก)สพ.บ.                                  181/4ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           32 หน้า กว้าง 4.5 ซ.ม. ยาว 55.8 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนาบทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ภาษาบาลี-ไทย ได้รับบริจาคมาจากวัดพยัคฆาราม ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


ชื่อเรื่อง                                ปญฺญาบารมี (ปัญญาบารมี)สพ.บ.                                  227/1ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           24 หน้า กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 60 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           ธรรมเทศนา บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับล่องรัก ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน)สพ.บ.                                  160/5ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           24 หน้า กว้าง 4.5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์                                           พระอภิธรรม บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจากวัดน้อยชมภู่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


ชิ้นส่วนพระพุทธรูป ดินเผา  ขนาดสูง ๑๒ ซม. กว้าง ๒๑ ซม. ย้ายมาจากวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปท่อนล่าง เหลือเพียงพระเพลา(ตัก) อยู่ในท่าขัดสมาธิเพชร แสดงปางมารวิชัย มีชายผ้าแผ่ออกมาด้านหน้าระหว่างพระบาท รองรับด้วยฐานบัวคว่ำ บัวหงาย  ___ลักษณะของพระพุทธรูปในศิลปะหริภุญไชยที่แสดงอิทธิพลจากศิลปพุกามอย่างเห็นได้ชัด คือการประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ที่พบในพระพุทธรูปศิลปะพุกามที่รับมาจากศิลปะปาละของอินเดีย แตกต่างจากอิทธิพลพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีที่นั่งขัดสมาธิราบแบบหลวม ในศิลปะพุกามจะนั่งขัดสมาธิเพชรแสดงฝ่าพระบาททั้งสองข้างอย่างชัดเจน ส่วนลักษณะของชายผ้าที่แผ่ออกมานั้นก็มีความคล้ายคลึงกับศิลปะพุกาม ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำชายผ้าสองแฉกในศิลปะล้านนาต่อไป  ___หลักฐานทางศิลปกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการพบจารึกอักษรมอญโบราณในจังหวัดลำพูน จำนวน ๘ หลัก กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ นอกจากนี้ตำนานทางพระพุทธศาสนา เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ยังกล่าวถึงการอพยพของชาวหริภุญไชยที่ได้หนีโรคระบาดไปอาศัยยังเมืองสุธรรมวดีและหงสาวดี เมื่อโรคระบาดหายไปแล้วจึงย้ายกับมาที่เดิม การอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนนี้ย่อมมีการรับอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้จนมาผสมผสานจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบศิลปของหริภุญไชยอันเป็นรากฐานของล้านนาในเวลาต่อมา  อ้างอิง คงเดช ประพัฒน์ทอง, วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๒. ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัยเมืองลำพูนจากหลักฐานโบราณคดี ศิลปะและเอกสารทางประวัติศาสตร์.(เอกสารอัดสำเนา) สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญไชย - ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๘.คัมภีร์โรคนิทาน ชบ.ส. ๘๗ เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน ต.จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕ เอกสารโบราณ (สมุดไทย)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.30/1-1 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)
๐๑ โครงสร้าง ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๐๓ อำนาจหน้าที่ ๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 ๐๘ Q&A ๐๙ Social Network ๐๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2564 ๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2564 ๐๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563 ๐๑๗ E-Service ๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2564 ๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2564 ๐๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2564 ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรก) ของปี พ.ศ. 2564 ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปี พ.ศ. 2563 ๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 ๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 ๐๒๗-๑ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ๑ และ ๒ และ ๓ ๐๒๗-๒ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ๑ และ ๔ ๐๒๗-๓ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ๑ และ ๕ และ ๖ ๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปี พ.ศ. 2563 ๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6 เดือนแรก) ของปี พ.ศ. 2564 ๐๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2564 ๐๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2564 ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564 ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ. 2564 ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564Messenger