ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,417 รายการ

พระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วนัน้ ส่วนมากรวบรวมจากสำเนาลายพระหัตถ์ที่ทรงโต้ตอบกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดดิวงศ์บ้าง กับพระยาอนุมานราชธนบ้าง กับบุคคลอื่นๆที่สนใจในวิชาโบราณคดี


สาระสังเขป  :  รวมเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัย ทั้งต้นเดิมของราชวงศ์สุโขทัย วัดศรีชุม และข้อควรคิดเกี่ยวกับกรุงสุโขทับผู้แต่ง  :  -โรงพิมพ์  :  รุ่งเรื่องธรรมปีที่พิมพ์  :  2498 ภาษา  :  ไทยรูปแบบ  :  PDFเลขทะเบียน  :  น.32บ.14474จบเลขหมู่  :  959.302              ช625ส


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ธรรมเทศนา                                    วรรณกรรม พุทธศาสนาประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    30 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 54.5 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534เลขทะเบียน : นพ.บ.29/12ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  52 หน้า  ; 4.5 x 58 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 15 (161-174) ผูก 11หัวเรื่อง : มหามูลกมฺมฏฐาน(มุลลกัมมัฏฐาน) --เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.53/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  52 หน้า ; 4.5 x 51.3 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 34 (344-352) ผูก 1หัวเรื่อง :  จตุกฺกนิบาต --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


1. ตำรายาเกร็ด เช่น ยาต้มแก้ไข้เนื้อ, แก้สาริบาดทั้งปวง, ยาแก้สารพัดไข้, ไข้อีดำอีแดง, ไข้ลากสาด, ยาต้มแก้ไข้, ยาแก้ไข้จับ, ยาต้มกินตัดรากไข้เนื้อสาริบาด ฯลฯ 2. ว่าด้วยประวัติเกี่ยวกับพระภูมิ 3. ตำราการปลูกเรือน 4. รูปยันต์ อักษรขอม ภาษาบาลี


สมเดจพระพุทธโฆษาจารย์. สาธุกถาและนาวาอุปมากถา ว่าด้วยดีนอกดีใน. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2477.               กล่าวถึงการรักษาความดีของคน ที่จะต้องมีทั้งดีนอก คือดีด้วยของข้างนอก เช่น ทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สินต่างๆ และดีใน คือดีด้วยส่วนข้างในคือการมีวิชาความรู้ การประพฤติตัวดีทั้งกาย วาจา สุภาพเรียบร้อย อันจะทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์


วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธีถวายสักการะ องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เนื่องในวาระมีอายุกาล ครบ ๖๖๗ ปี ในปี ๒๕๖๓ นี้ โดยมีนายไกรสินธุ์ อุ่นใจจินต์​ ผู้อำน​ว​ยการส​ำ​นัก​ศิลปากร​ที่​ ๗ เชียงใหม่ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก           วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญ อันเก่าแก่ของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ ๓ กิโลเมตร จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่าน ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้ง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติ มีความสำคัญทั้งในด้านแบบแผนทางศิลปกรรม เป็นหลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน มีความยาวฐานล่าง ซึ่งเป็นฐานเขียงรูปแท่งสี่เหลี่ยม ด้านละ ๑๙.๒๕ เมตร และมีความสูงจากฐานล่างระดับพื้นดินจนถึงปลายสุดของดอกไม้ทิพย์ มีความสูง ๔๓.๔๙ เมตร นับเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแผ่นดินล้านนา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ปี พ.ศ.๒๔๘๗ชื่อเรื่อง : วัดช้างล้อม ผู้แต่ง : กองโบราณ กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ สำนักพิมพ์ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์
ผู้แต่ง : - ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2511 หมายเหตุ : บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด บริษัท สยามกลการ จำกัด และลูก หลานเหลน ในตระกูลพรประภา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบรรจุศพ คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา 4 กันยายน พ.ศ. 2511                                 หนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานี้ ได้รวบรวมรวบเนื้อหาของตำนานหนังสือพงศาวดาร และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สำหรับในตอนต้นได้กล่าวถึงตำนานหนังสือพงศาวดาร มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องการสร้างกรุงศรีอยุธยา อธิบายเหตุการณ์เมื่อก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ประวัติไทย ประวัติขอม ประวัติพม่า พงศาวดารของพระเจ้าอู่ทอง ประวัติของราชอาณาจักรสุโขทัย และประวัติอาณาจักรลานนาไทย สำหรับพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวความไว้ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 กระทั่งถึงสมัยแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 (เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์) พร้อมอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระบรมบรมราชาธิราชที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระราชาธิราชที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรและพระรัฏฐาธิราช รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระมหินทราธิราช รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ


Messenger