ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,716 รายการ

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับจังหวัดชัยนาท                  ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นต้นมา  พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วภูมิภาคแม้แต่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ  ทรงตรากตรำพระวรกายเข้าไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพสกนิกร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “….เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม…”             ซึ่งพระองค์ได้ทรงถือปฏิบัติตามพระราชปณิธานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอตลอดมาจนบังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกอนันต์              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  ตำบลชัยนาท  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และได้เสด็จประทับแรม ณ เขื่อนเจ้าพระยา  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้างานก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา 
***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  ประชุม : พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ ๓  (ตอน ๒) ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๓๔ ถึง พุทธศักราช ๒๔๕๓.  พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓.


    ชื่อผู้แต่ง         พระภัทรศีลสังวร ชื่อเรื่อง           สระ เอะ เอ ในคำพูดภาษาไทใต้ สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์ ปีที่พิมพ์            ๒๕๐๙ จำนวนหน้า       ๗๖                         หนังสือ  สระ เอะ เอ ในคำพูดภาษาไทใต้ เล่มนี้ พระภัทรศีลสังวร พิมพ์แจกเนื่องในการได้รับการทรงเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชศีสังวร เป็นการรวบรวมคำภาษาไทใต้ ซึ่งกำลังทำพจนานุกรม  ที่เป็นสระเอะ สระเอ มาให้ความหมาย คำแปล แจกเพื่อสนองความเคารพนับถือต่อคนที่มีมุทิตาจิต  รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการ  จัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ 1.   เพื่อสำรวจศึกษาข้อมูลต่างๆ ในบริเวณเมืองเก่าเพชรบุรีและพื้นที่โดยรอบสำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2.    เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองเก่าเพชรบุรี ประกอบด้วยการศึกษาตามประวัติศาสตร์โบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน การใช้ที่ดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อม การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการพื้นที่ กำหนดพื้นที่ประกาศ เขตโบราณสถาน รวมทั้งแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 3.    เพื่อสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น ทั้งในส่วนขององค์กร หน่วยงานภาครัฐบาล และประชาชนในพื้นที่โบราณสถานเมืองเก่าเพชรบุรีและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ คุณค่าความสำคัญของโบราณสถาน และวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกัน กำหนดเวลา  ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2559 จำนวน 3 วัน สถานที่  เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน่วยงานผู้จัด  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานสนับสนุน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรม  ไปดูตัวอย่างอันโดดเด่นของการพัฒนาทางด้านของวัฒนธรรมมนุษย์ รูปแบบสถาปัตยกรรม ไปศึกษาดูตัวอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการเมืองเก่า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพื่อจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี              เมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และยังร่ำรวยด้วยวิถีชีวิตกับประเพณีอันงดงาม องค์การยูเนสโกรับรอง และขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Sites) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 กิจกรรมที่ดำเนินการ              1. เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ การใส่บาตรข้าวเหนียว เวลาประมาณตีห้าครึ่ง พระสงฆ์และสามเณรจากทุกวัดจะออกมาบิณฑบาตตามท้องถนน              2. ดูงานการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่สำคัญ                  2.1 หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือหอคำ อดีต พระราชวังหลวงซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์ของลาว) ประกอบด้วยห้องรับแขกเจ้ามหาชีวิต ห้องพิธีการ(ห้องพระโรงหน้า) ห้องรับแขกมเหสี ห้องพระโรง(ห้องโถงใหญ่) เขตพระราชฐาน และห้องแสดงรถพระที่นั่ง                  2.2 พูสี (พระธาตุพูสี) เป็นยอดเขาสูงกลางเมืองหลวงพระบาง ที่มีพระธาตุพูสีอยู่ด้านบน เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น                    2.3 วัดแสนสุขาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแสน จุดเด่นของวัดคือสิมที่ทาผนังด้วยสีแดง ก่อนเขียนลายลงรักปิดทอง มีหอพระยืนเป็นที่ประดิษฐาน พระยืนสูง 18 ศอก                  2.4 วัดเชียงทองราชวรวิหาร (วัดเชียงทอง) เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2102-2103 ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับยกย่องว่าเป็นอัญมณี แห่งสถาปัตยกรรมลาว 2.5    วัดวิชุนราช สร้างในปี พ.ศ.2046 มีพระธาตุหมากโม มีสถาปัตยกรรมไทลื้ออันงดงาม(ศิลปะไทลื้อไม่ได้เน้นลายรดน้ำปิดทองหรือลายพอกคำเหมือนวัดทั่วไปในหลวงพระบาง)              3. ศึกษาการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของสำนักงาน มรดกโลกประจำหลวงพระบาง สรุปสาระของกิจกรรม          กิจกรรมมีจำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. ด้านประเพณีท้องถิ่น 2. กิจกรรมดูงานโบราณสถานในเขตเมืองเก่าหลวงพระบางจำนวน 5 แห่ง           3. ศึกษาการปฏิบัติงานบริหารจัดการและการดำเนินการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ณ สำนักงานมรดกโลกประจำหลวงพระบาง ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม           ควรใช้แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน อาคารเก่า ตลอดจนวัดต่างๆ ของหลวงพระบางที่มีการควบคุมรูปแบบการอนุรักษ์อย่างชัดเจนทั้งผู้ดำเนินงานและเจ้าของอาคาร การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการจราจร การจัดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสะอาดของโบราณสถานมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี  


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ธรรมเทศนา                                    ชาดก                                    นิทานคติธรรมประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    34 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 57 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534  


เลขทะเบียน : นพ.บ.31/2ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  40 หน้า  ; 5 x 55 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 17 (182-188) ผูก 2หัวเรื่อง : สตฺตปฺปกรณาธมฺม --เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมชื่อเรื่อง : ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ ผู้แต่ง : บัณฑิตชาวนครเชียงใหม่ ปีที่พิมพ์ : 2533 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : โสภณพิพรรฒธนากร


สหัสวรรษ ศรีฉลวย.บาสเกตบอล อีกหนึ่งทางเลือกของการออกกําลังกาย.จันท์ยิ้ม.(3):1;ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560  กีฬาบ้านเรามีหลากหลายประเภทที่สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดจันทบุรี หนึ่งในนั้นมีกีฬาบาสเกตบอล รวมอยู่ด้วย บาสเกตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่แบ่งผู้เล่น เป็น 2 ทีม แต่ละที่มประกอบด้วยผู้เล่น 5 คน ที่ต้อง พยายามทําคะแนนโดยการโยนลูกเข้าห่วง ภายใต้กติกา การเล่นมาตรฐาน เกมบาสเกตบอลมีการพัฒนาต่างๆ เช่น การชู้ต การส่ง และการเลี้ยงลูก รวมไปถึง ตําแหน่งผู้เล่น ในการยืนเกมรุกหรือเกมรับ ผู้เล่นที่ตัวสูง ถือเป็นข้อได้เปรียบ ถึงแม้ว่าในการแข่งขันจะควบคุม โดยกฎกติกา แต่ก็ยังมีการเล่นรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถนํามาวางแผนการเล่นของทีมให้นักกีฬา มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากที่สุด บาสเกตบอลยังเป็นกีฬาที่หลายๆ คนให้ความสนใจเป็น ที่นิยมดูอีกด้วย เป็นกีฬาที่เด็ก ๆ ในสมัยนี้หันมาสนใจกันเยอะมากขึ้น เพราะบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ท่วงท่าเล่น ที่สวยงาม ต้องใช้ทั้งสมองและร่างกายที่แข็งแรงในการเล่น จึงทําให้ น้อง ๆ หลายคนเริ่มหันมาเล่นกีฬากันจริงจัง อย่างน้องๆ โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล - OBEC - CHAMPION CUP 2017 ณ จังหวัดอ่างทอง และได้รับรางวัล ชนะเลิศและเกียรติบัตรในรุ่นอายุ 14 ปี ในระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออกทั้งหมด 23 จังหวัด นับเป็นเรื่องดีที่น้อง ๆ นํากีฬา ที่ตนเองถนัดมาเป็นแรงผลักดันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ปัจจุบันบางคนก็เริ่มหันมาเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นอาชีพ มีนักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีคนหนึ่งในขณะนี้อยู่ที่สโมสร Mono Vampire มีรายได้สูงถึงเดือนละประมาณ 80,000 บาท อีกทั้งกีฬา บาสเกตบอลก็สามารถใช้เป็นโควต้านักกีฬาและมีทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเด่นด้านกีฬาบาสเกตบอล ได้อีกด้วย


1. ภาพประกอบแสดงที่ขึ้นของฝีตามเดือนต่างๆ 2. ตำรายาเกร็ดของฝีชนิดต่างๆ เช่น ยาประสะฝี, ยาแก้บิดท้อง, ยาเขียวน้อย, ยาดับพิษฝีร้ายทั้งหลาย, ยาแก้ทุรนทุราย ฯลฯ 3. เวทย์มนต์คาถา เช่น เสกเทียนส่องดูฝี, ยาตัดรากฝีดาษทั้งปวง ฯลฯ


ภิญโญ ทัศนะพยัคฆ์. พระโพธิสัตว์. พระนคร : กรมศิลปากร, 2511.               รวบรวมรูปพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งประกอบด้วยรูปพระโพธิสัตว์อยู่หลายรูป ทั้งที่หล่อด้วยโลหะ และจำหลักด้วยศิลา มีฝีมือช่างต่างกัน แสดงอากัปกิริยาและมีเครื่องประดับ เครื่องถือในมือต่างๆ กัน