ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,640 รายการ

ชื่อเรื่อง : คำจารึก ที่กู่ของเจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แต่ง : ปวงคำ ตุ้ยเขียว ปีที่พิมพ์ : 2527 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      คำจารึกที่กู่ของเจ้านายฝ่ายเหนือ จะเป็นหนังสือที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติการย้ายอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือ และจะมีประวัติย่อๆของ 11 เจ้า ดังนี้ 1. พระเจ้ากาวิละ 2. เจ้าหลวงธรรมลังกา (ช้างเผือก) 3. เจ้าหลวงคำฝัน (เศรษฐี) 4. เจ้าหลวงพุทธวงษ์ 5. พระเจ้าโหทระประเทศ 6. พระเจ้ากาวิโรรส 7. พระเจ้าอินทริชยานนท์ 8. แม่เจ้าอุสาอัยกี 9. แม่เจ้าทิพเกษรพระชนนี 10. แม่เจ้ารินคำชนนีเจ้าอินทวโรรส 11. แม่เจ้าพิณทองประดิษฐาน
คุณค่าความสำคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล             พระราชวังบวรสถานมงคล มีคุณค่าความสำคัญซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประการ ดังนี้   ๑) พระราชวังบวรสถานมงคลมีฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างยิ่งรองจากพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชมาตั้งแต่เมื่อแรกสถาปนา     ราชธานี   ๒) เป็นสถานที่ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของโบราณสถานในสมัยแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหาได้ยากยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   ๓) พระราชวังบวรสถานมงคลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ   ทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม อันเป็นเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง และสังคม จึงมีคุณค่าทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเทศ และในระดับโลก   ๔) สถาปัตยกรรมในพระราชวังบวรสถานมงคลมีคุณค่าและความหลากหลายทางศิลปะ โดยมีรูปแบบสืบเนื่องมาจากศิลปะอยุธยา(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๖๗) ต่อมาได้รับอิทธิพลศิลปะจีน(พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔) และได้รับอิทธิพลศิลปะจีนผสมผสานกับศิลปะตะวันตก (พ.ศ.๒๓๙๔ –๒๔๒๘)วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอพิมายจัดพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราช โดยมีพระครูคุณสารสัมปัน เจ้าคณะอำเภอพิมาย (ธรรมยุติ) วัดป่าหนองหิน และพระครูสุตธรรมวิสิฐ รักษาการเจ้าคณะอำเภอพิมาย (มหานิกาย) วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางชุติมา จันทร์เทศ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมายเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานเมรุพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในนามของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย จากเหตุการในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทุกท่าน เราจะก้าวผ่านเรื่องร้ายนี้ไปด้วยกัน...


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจควบคืบหน้าในการบูรณะโบราณสถาน ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน อันได้แก่วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุปูแจ และวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีนายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรายงานผลความคืบหน้า โบราณสถานวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                   โบราณสถานวัดพระธาตุปูแจ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่         โบราณสถานวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน        


บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๔ คอลัมน์ถามมา-ตอบไป : ประเภทของการแสดงโขน โดยวันเพ็ญ พรเลิศวดี เนื่องจากมีผู้สนใจทีชอบชมการแสดงโขนของกรมศิลปากร มีข้อสงสัยว่าการแสดงโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ท่านจะได้ทราบคำตอบจากในบทความนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อวัตถุ:: ตะกร้า,กระซ้า,กะต่าเลขทะเบียน::43/0198/2558 ลักษณะ::ตะกร้าสานลายขัดหนึ่ง ก้นตัดเป็นสี่เหลี่ยม ปากกลม มีหูสำหรับร้อยเชือก สำหรับหาบหรือสะพายกลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาวแหล่งที่มาข้อมูล:: ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ไม้ขูดเกลือเลขทะเบียน::43/0202/2558 ลักษณะ::ไม้ไผ่ขนาดเหมาะมือ เหลาปลายให้คลายดาบ ดัดให้โค้งเล็กน้อย ใช้สำหรับขูดเกลือตามขอบหม้อต้ม หรือกะบะสังกะสีกลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาวแหล่งที่มาข้อมูล:: ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ไม้คราดเกลือเลขทะเบียน::43/0203/2558 ลักษณะ::ไม้ไผ่ผ่ากลางโค้งงอคล้ายตัวยู ให้เหมาะกับการจับด้วยมือทั้งสองข้าง พื้นที่ตรงกลางระหว่างด้ามจับ ขูดเหนือไม้ออกให้บางให้มีความคม ใช้ขูดเกลือตามผิวดินกลุ่มชาติพันธุ์:: ไทลาวแหล่งที่มาข้อมูล::ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ตราชั่ง(มอญ)เลขทะเบียน::43/0206/2558 ลักษณะ::ท่อนไม้เนื้อแข็งทรงกระบอกยาว ส่วนด้ามจับยาวเรียว มีเส้นขีดสำหรับบอกน้ำหนัก ส่วนปลายทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดใหญ่กว่าด้าม เจาะรูเสียบเดือย สำหรับร้อยตะแกรงทรงกลมใส่ของเพื่อชั่งกลุ่มชาติพันธุ์:: มอญแหล่งที่มาข้อมูล::ต.หนองลู อ.สังขละบุรีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: เครื่องบีบขนมจีน(มอญ)เลขทะเบียน::43/0207/2558 ลักษณะ::ประกอบด้วยด้ามไม้เนื้อแข็ง 2 ชิ้น มีไม้ขนาดเล็กเชื่อมประกบกัน ทำให้มีลักษณะคล้ายด้ามคีมบีบ สามารถบีบเข้า ออกได้ ด้านล่างมีแกนไม้ยึดกระป๋องโลหะ ซึ่งเจาะรูจำนวนมาก เส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากับขนาดเส้นขนมจีน ใช้สำหรับใส่แป้งที่เตรียมไว้ แล้วบีบลงในหม้อหรือกระทะกลุ่มชาติพันธุ์:: มอญแหล่งที่มาข้อมูล::ต.หนองลู อ.สังขละบุรีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: หมวก(กระเหรี่ยง)เลขทะเบียน::43/0208/2558 ลักษณะ::หมวกทรงกลม ยอดกลม ปีกกว้าง ส่วนตัวหมวกสานจากไม้ไผ่ลายเฉลว ด้านในกรุใบไม้ ขอบปีกหมวก เสริมด้วยไม้ไผ่ขดเส้นถักด้วยเชือกกลุ่มชาติพันธุ์:: กะเหรี่ยงแหล่งที่มาข้อมูล:: ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ค้อนเลขทะเบียน::43/0214/2558 ลักษณะ::หัวค้อนเหล็กทรงโค้งยาว ด้านหนึ่งเป็นหน้าตัดเรียบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส อีกด้านเจียรสอบแคบเหมือนหน้าจอบหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้ามหายไปกลุ่มชาติพันธุ์:: จีนแหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานครแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ::โต๊ะทำทองเลขทะเบียน::43/0209/2558 ลักษณะ::โต๊ะไม้สักทำเป็น สองลิ้นชัก ชั้นบนสำหรับรองรับเศษทองขณะทำงาน ชั้นล่างใช้เก็บอุปกรณ์ ทั้งสองชั้นมีกุญแจสำหรับเปิดปิดและล๊อค หน้าโต๊ะเป็นไม้แผ่นเดียวขนาดใหญ่มีความหนาและแข็งแรงกลุ่มชาติพันธุ์:: จีนแหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานครแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: กรรไกรเลขทะเบียน::43/0215/2558 ลักษณะ::กรรไกรตัดห่วง ปากสั้นขนาดเล็กกลุ่มชาติพันธุ์:: จีนแหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานครแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ขาต๊ะเลขทะเบียน::43/0223/2558 ลักษณะ::อุปกรณ์สูบลมใช้ขาเหยียบ โครงสร้างไม้ มีหนังหุ้มด้านข้างโดยรอบ ด้านบนเป็นแผ่นยาง แป้นเหยียบทำด้วยเหล็ก มีช่องสำหรับระบายลมกลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบตแหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานครแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ขาต๊ะเลขทะเบียน::43/0224/2558 ลักษณะ::อุปกรณ์สูบลมใช้ขาเหยียบ โครงสร้างไม้ มีหนังหุ้มด้านข้างโดยรอบ ด้านบนเป็นแผ่นยาง แป้นเหยียบทำด้วยเหล็ก มีช่องสำหรับระบายลมกลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบตแหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานครแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ผ้าซิ่นเลขทะเบียน::43/0068/2558 ลักษณะ::ซิ่นมัดหมี่ ลายขิดดอกแก้ว หัวซิ่นทอเป็นลายตั้งสลับสีต่างๆ ตีนซิ่นเป็นลายขวางสลับสีบนพื้นบางกลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาวแหล่งที่มาข้อมูล::อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ::ผ้าซิ่นเลขทะเบียน::43/0069/2558 ลักษณะ::ซิ่นมัดหมี่ลายนาคเกี้ยวสีขาวบนพื้นครามไม่มีหัวซิ่นและตีนซิ่นใช้ใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปกลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาวแหล่งที่มาข้อมูล:: อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ:: ผ้าก้อมเลขทะเบียน::43/0070/2558 ลักษณะ::ผ้าไหมสีม่วงเข้มคั่นลายด้วยสีขาวใช้สำหรับคลุมหัวนาคกลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาวแหล่งที่มาข้อมูล::อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ) ชื่อวัตถุ:: เสื้อผู้หญิงมอญเลขทะเบียน::43/0080/2558 ลักษณะ::เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สีขาว ผ่าอกตลอด เชือกผูกเข้าหากัน คอวี ขนาดพอดีตัวกลุ่มชาติพันธุ์::มอญแหล่งที่มาข้อมูล:: อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีแหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)


     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  นางอัญชิสา  เสือเพ็ชร  หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบจวนผู้ว่าฯ จันทบุรี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ          โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กว่า 600 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบจวนผู้ว่าฯ สนองแนวพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการทำความดีโดยมิหวังสิ่งตอบแทน และเนื่องในโอกาสวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ          นอกจากนั้น ยังร่วมกันเก็บใบไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกใหม่ ทั้งไม้เศรษฐกิจ ไม้มงคล และไม้ประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ และอยู่ควบคู่กับประวัติศาสตร์ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี


Messenger