ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,640 รายการชื่อเรื่อง                                        สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.                                           62/2ประเภทวัสดุ/มีเดีย                       คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                                     พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                               54 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 57 ซม.หัวเรื่อง                                        พุทธศาสนาบทคัดย่อ/บันทึก               เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อผู้แต่ง         - ชื่อเรื่อง          ประกาศงลดุลย์แสดงบบัญชีรายนามของคณะส่วนร่วม ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์    สงขลา สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์สมบูรณ์-โอสถ ปีที่พิมพ์         2479 จำนวนหน้า     66 หน้า รายละเอียด              เป็นหนังสือบันทึกรายชื่อคณะกรรมการคณะส่งเสริมพระปริยัติธรรม ภาษาบาลี แขวงเมือง สงขลา  จังหวัด  สงขลา  ประจำปีที่ ๑ พ.ศ.๒๔๗๙ วัดเลียบและรายชื่อผู้บริจาคเงิน  ส่งเสริมการเรียนประปริยัติธรรม ภาษาบาลี  แขวงเมือง สงขลา พร้อมทั้งสารตอบขอบคุณจากประธานกรรมการ  คณะส่งเสริมปริยัติธรรม


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 153/6เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


มงฺคลตฺถทีปนี (มงฺคลตฺถทีปนีเผด็จ) ชบ.บ 181/5เอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


ชื่อเรื่อง : ธรรมาธรรมะสงคราม พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2515ชื่อผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ ปีที่พิมพ์ : 2515 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ : หจก.ช.ชุมนุมช่าง จำนวนหน้า : 106 หน้า สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา เรื่องธรรมา ธรรมมะ สงคราม นี้ เป็นบทพากย์โขน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ดำเนินความตามเค้าเรื่องในธรรมชาดก เอกาทสนิบาตกล่าวถึงธรรมเทพบุตรผู้รักษาความเป็นธรรม


ชื่อเรื่อง                                 ตำนานว่าวพนัน ตำราผูกว่าว วิธีชักว่าวและการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศผู้แต่ง                                     พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด ภิรมย์ภักดี) ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายากISBN/ISSN                            -หมวดหมู่                                การบันเทิง นันทนาการ กีฬาเลขหมู่                                   796.158สถานที่พิมพ์                           พระนครสำนักพิมพ์                             โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากรปีที่พิมพ์                                 2464ลักษณะวัสดุ                           177 หน้าหัวเรื่อง                                  ว่าวภาษา                                    ไทยบทคัดย่อ/บันทึก               กล่าวถึงความเป็นมาของการเล่นว่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อธิบายวิธีและขั้นตอนในการเล่นว่าวพนัน วิธีการชักว่าว การเล่นว่าว นอกจากนี้ยังอธิบายการทำว่าวปักเป้า อุปกรณ์เล่นว่าว เหนียงว่าวปักเป้า วิธีบังคับว่าวปักเป้า และตำราว่าวจุฬา รวมทั้งกติกาการเล่นว่าวสนามหลวงสวนดุสิต รัตนโกสินทร์ศก 125


ชื่อผู้แต่ง          อวย เกตุสิงห์และวัฒนา โอสถานุเคราะห์ ชื่อเรื่อง           ภพอื่นและเรื่องควรคำนึง พิสูจน์บุญ-บาปในปัจจุบัน ครั้งที่พิมพ์       พิมพ์ครั้งที่ ๓ สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่พิมพ์           ๒๕๑๖ จำนวนหน้า      ๑๔๖ หน้า หมายเหตุ        นายอุบล นางสุมน สังสิทธิ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เล็ก ศรีประทีป                       หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องไว้ล้วนเป็นเรื่องจริง และเป็นประสบการณ์ของบุคลที่มีตัวตนมีหลักฐานยืนยันพอเชื่อถือได้ ผู้อ่านจะเห็นความจริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คนเราธรรมดาเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดอีก เพราะฉะนั้นบาปบุญที่ได้กระทำไว้ในปัจจุบัน ถ้ายังไม่เห็นผลในชาตินี้ก็จะส่งผลในชาติต่อๆไป เราควรจะละเว้นความชั่วและตั้งหน้าสร้างกุศลเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า
-- องค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุ : สุราต้องไม่ค้ากำไร -- ปี 2491 สุราหรือเหล้ามีบทบาทต่อการลดค่าครองชีพช่วยเหลือข้าราชการ เป็นบทบาทสำคัญที่ขนาดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องดังสรุปความว่า แรกเริ่มกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สโมสรข้าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซื้อสุราจากผู้ขายส่ง โดยเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าขนส่ง และกำไรให้แก่ผู้ขาย ซึ่งขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการลดค่าครองชีพช่วยเหลือข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่า โรงงานสุราเกิดอุปสรรคบางประการ ไม่สามารถผลิตส่งได้ตามความต้องการดังเดิม จึงลดจำนวนการขายให้สโมสรประจำจังหวัดก่อน กอปรกับมีผู้ลักลอบขนสุราจากที่อื่นและสุราปลอมไปขาย ดังนั้น จึงขอแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ขายส่งทุกพื้นที่ขายสุราแก่สโมสรประจำจังหวัดในราคาทุน บวกค่าขนส่ง ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษอีกต่อไป จากรายละเอียดข้างต้น ทำให้ทราบความสำคัญของสุราว่า เกิดผลกระทบอย่างไรต่อการขาย ในเอกสารที่นำมาแสดงระบุยี่ห้อสุราเช่นกัน ซึ่งน่าสนใจว่าเหตุใดถึงไม่ใช่ยี่ห้ออื่นๆ ด้วย หรือผู้ผลิตรายนั้นประมูลได้ ? ถัดมา ความน่าจะเป็นในการช่วยเหลือค่าครองชีพควรเกี่ยวกับปัจจัยสี่มากกว่า "น้ำเมา " เป็นไปได้ว่าอาจช่วยสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของคนไทยหรือไม่ ? อย่างไรก็ตาม การแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่รัฐช่วยเหลือค่าครองชีพ หลักฐานที่ปรากฏเพียงเอกสารหนึ่งแผ่น จึงไม่อาจนำเสนอผลตอบรับ รายงานปฏิบัติ และแนวโน้มต่อไปในอนาคต ทำให้ไม่ทราบถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายตามนโยบายในขณะนั้น.ผู้เขียน : นายธานินทร์ ทิพยางค์ (นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา)เอกสารอ้างอิง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา. สท 1.2.2/26 เอกสารสำนักงานปกครองจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การลดค่าครองชีพช่วยเหลือข้าราชการ [ 4 ส.ค. 2491 ].#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ


          กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รับความรู้คู่ความสนุกกับ “สงกรานต์แฟร์ : นพเคราะห์บูชาดาราจร รับพรสงกรานต์ปีเถาะ” วันที่ 7 - 9 เมษายน 2566 จัดกิจกรรมในลักษณะการออกร้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในหัวข้อ “สงกรานต์แฟร์ : นพเคราะห์บูชาดาราจร รับพรสงกรานต์ปีเถาะ”      ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2566 ซึ่งประกอบด้วย 9 กิจกรรม ดังนี้            1. นิทรรศการ “เก้าดารา” เรียนรู้เกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในวิถีชีวิตไทย            2. เปิด “ตลาดเก้าล้าน” แสดงและจำหน่ายสินค้าที่นักศึกษา ศิลปิน และอาสาสมัคร ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร           3. “สถานีเก้าสิปป์” กิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะที่หยิบเล่นได้ โดยนักศึกษาและศิลปินอาร์ตทอย ณ ระเบียงด้านข้างหมู่พระวิมานฝั่งทิศเหนือ ข้างอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์           4. กิจกรรม “ทัวร์เก้ามณี” นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเรียนรู้ถึงที่มาของเทวดานพเคราะห์และเทศกาลมหาสงกรานต์ ผ่านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในห้องจัดแสดงต่าง ๆ           5. กิจกรรม “ล่าขุมทรัพย์เก้าแต้ม” รับสมุดประทับตราแล้วออกตามหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ที่เกี่ยวเนื่องกับเทวดานพเคราะห์ จำนวน 9 จุด เพื่อแลกรับถุงเครื่องราง “นวธัญมงคล” (เมล็ดพืชอันเป็นมงคล   9 ชนิด) เป็นของที่ระลึก วันละ 500 ชิ้นเท่านั้น           6. จิบชาเก้าชนิด “จิ๋วจ่งฉา” โดย อ๋อง ที บาย บี๋ (Ong Tea by Bee) ณ เรือนชาลีลาวดี            7. ลุ้นกาชาปองชุดพิเศษ “นวพ่าห์” สัตว์พาหนะเก้าชนิดของเทพนพเคราะห์โดย Little Turtle Studio           8. พิเศษสุดกับการเสี่ยงทายพระคเณศ “นวคเณศ” ซึ่งออกแบบโดยศิลปินอาร์ตทอยเพื่องานสงกรานต์แฟร์ 2566 โดยเฉพาะและมีจำนวนจำกัด           9. ทุกคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่วงงานสงกรานต์แฟร์ วันที่ 7 - 9 เมษายน 2566 จะได้รับเหรียญที่ระลึก “พิพิธคเณศ” เป็นรูปพระคเณศแบบต่าง ๆ ที่ศิลปินร่วมกันออกแบบไว้ 15 แบบ จำนวน 15,000 ชิ้น โดยจำกัดคนละ 1 เหรียญ/คน/วัน            กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม“สงกรานต์แฟร์ : นพเคราะห์บูชาดาราจร รับพรสงกรานต์ปีเถาะ”  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 09.00 – 16.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก เพจ National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือ โทรศัพท์ 0 2224 1333, 0 2224 1402


เลขทะเบียน : นพ.บ.550/1กห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 30 หน้า ; 4 x 52 ซ.ม. : ชาดทึบ-รักทึบ-ลานดิบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 182  (311-323) ผูก 1ก (2566)หัวเรื่อง : แทนน้ำนมแม่--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : พงศาวดารจีน เรื่อง ชิดก๊กไซ่ฮั่น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายตันซิวเม้ง หวั่งหลี ต.ม. และนางทองพูล หวั่งหลี จ.ม.,ข.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2515ชื่อผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : 2515สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : ตีรณสาร จำนวนหน้า : 598 หน้า สาระสังเขป : พงศาวดารจีน เรื่อง ชิดก๊กไซ่ฮั่น กล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในระยะที่กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นเป็นเป็นผู้ครองบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง เรื่องไซ่ฮั่นเป็นเรื่องราวตอนหนึ่งที่แสดงถึงการทำสงครามล้างอำนาจ ตั้งตัวเป็นใหญ่มีบุคคลสำคัญในเรื่องนี้สองคน คือ เล่าปัง (หรือเล่าปั๋ง)คนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเป็นฮั่นอ๋องแล้วเป็นพระเจ้าฮั่นเต้ และห้างอิ๋ อีกคนหนึ่ง ต่อมาเป็นพระเจ้าฌ้อปาอ๋อง ได้ทำสงครมรบขับเคี่ยวกันจนในที่สุด เล่าปัง มีชัยชนะได้รับความยกย่องนิยมนับถือสูงสุด แล้วได้เสวยราชสมบัติเป็นฮองเต้ ปฐมราชวงศ์ฮั่น
Messenger