ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,299 รายการ


การนำเข้าโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักรโบราณวัตถุที่จะขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑. ประเภทของโบราณวัตถุ โบราณวัตถุที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ โบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ ประเภทพระพุทธรูป เทวรูป หรือรูปเคารพในศาสนา และชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถานตามพิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ ๙๗๐๓.๐๐๙ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. พระพุทธรูป ๒. เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา ๓. ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน ๒. วัตถุประสงค์ในการขอนำเข้ามาในราชอาณาจักร ๑. นำมาจัดแสดงเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจัดแสดง และส่งกลับไว้แน่นอน ๒. เพื่อการสักการบูชา ในปริมาณไม่เกิน ๒ ชิ้น ๓. เพื่อบริจาคให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ๓. ระยะเวลาที่ขอนำเข้ามาในราชอาณาจักร กรมศิลปากรจะได้พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป ๔. ผู้ขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) ผู้ขออนุญาตจะต้องไปซื้อแบบฟอร์มในการขออนุญาตนำเข้า (แบบ ข.๑ ข.๒ หรือ ข.๓ แล้วแต่กรณี) ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม (๒) ผู้ขออนุญาตทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร โดยแจ้ง เรื่อง ขออนุญาตนำพระพุทธรูป หรือ เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา หรือชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน หรือทั้งหมด เข้ามาในราชอาณาจักร โดยแจ้งรายละเอียด จำนวน ชนิด ขนาด (กว้าง, ยาว, สูง เป็น เซนติเมตร) ของโบราณวัตถุ และระบุสถานที่เก็บโบราณวัตถุที่นำเข้าพร้อมหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (๓) เอกสารแนบการขออนุญาตนำเข้าประกอบด้วย ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. หลักฐานการซื้อขาย ๔. ใบขนส่งสินค้า หรือ Invoice ๕. ถ้าเป็นโบราณวัตถุจะต้องขอใบอนุญาตนำของออกจากประเทศนั้นๆ ด้วย (๔) ภาพถ่ายโบราณวัตถุที่ขออนุญาตนำเข้าเฉพาะด้านหน้า โดยถ่ายภาพ ๑ ครั้ง อัดพร้อมกันจำนวน ๒ ใบ ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว (๕) ผู้ขออนุญาตจะต้องทำหนังสือขออนุญาตด่านศุลกากรเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุในคลังตามระเบียบกรมศุลกากร (๖) ผู้นำเข้าจะต้องจัดพาหนะ รับ – ส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ไปตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุนั้น ๆ ๕. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ , โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๖๖ • สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๔๕๖๖, ๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๑๗๕๑


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คุณรุ้งตะวัน โอชาและ Mr.Yoshikasu Hirashima มอบโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ประเภทภาชนะดินเผา จำนวน 212 รายการ แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน ๑๐ รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาได้วางดอกไม้ธูปเทียนบูชาขอพรองค์พระปิยมหาราช และองค์พระพิฆเนศ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.


           สำนักงาน ก.พ.ร.  แจ้งส่วนราชการให้ทราบถึงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเมินผลตามการประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่นักจดหมายเหตุ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานจดหมายเหตุ เรื่อง Electronic Records Management and Digitalization ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร           การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักจดหมายเหตุ จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการจดหมายเหตุให้แก่นักจดหมายเหตุในสังกัดกรมศิลปากรสำหรับพัฒนางานจดหมายเหตุให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซียให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมใน 2 หัวข้อ ประกอบด้วย           1) หัวข้อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Records Managment System - ERMS) โดย Mr. Shaidin Bin Shafie ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสารภาครัฐ (Section Head of Government Records Management Division) และ           2) หัวข้อการแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นเอกสารดิจิตอล (Digitalization) โดย Mr. Zaidin Mohd Noor หัวหน้าแผนกค้นคว้าวิจัยพิเศษ กลุ่มบริหารงานค้นคว้าวิจัยและจัดทำเอกสาร (Section Head of Special Research Section, Research Management and Documentation Division)


           ชื่อเรื่อง : มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน      ผู้เขียน : สิทธิชัย สมานชาติ      สำนักพิมพ์ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม      ปีพิมพ์ : ๒๕๖๒      เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๕๔๓-๕๘๘-๘      เลขเรียกหนังสือ : ๖๗๗.๐๙๕๙๓      ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป      ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑ สาระสังเขป : สิ่งทออีสาน เป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของท้องถิ่นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อเกิดและสืบทอดดำรงอยู่คู่กับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน ทั้งการใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม การประกอบพิธีกรรมต่างๆ "มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน" เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาสิ่งทอในภาคอีสานโดยเฉพาะภูมิปัญญาลวดลายผ้าและเทคนิคต่างๆ ที่ปรากฎพบในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอเรื่องราวออก ๙ บท ประกอบด้วย (๑) ปฐมบท : ร่องรอยสิ่งทอยุคก่อนประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการสิ่งทอในภาคอีสาน (๒) ภูมิปัญญาการผลิตเส้นใยในภาคอีสาน : การผลิตเส้นใยไหม-เส้นใยฝ้าย (๓) ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติในภาคอีสาน การเตรียมเส้นใยก่อนการย้อม วัสดุย้อมสีและวัสดุช่วยติดสีธรรมชาติในภาคอีสาน วิธีการย้อมร้อน-เย็น (๔) ภูมิปัญญาเครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้าในภาคอีสาน : เครื่องทอผ้าแบบชาวไท-ลาว ภูไท ไทยเชื้อสายเขมร กูย/ส่วย  ไท-ลาวผสมกูย/ส่วย และอุปกรณ์การทอผ้า (๕) ภูมิปัญญาเทคนิคสิ่งทอในภาคอีสาน : เทคนิคมัดหมี่ ขิด จก ยกมุก ยก ค้ำเพา ควบเส้น การเย็บปักแบบชาวภูไท ชาวไทดำ ชาวกูย (๖) ภูมิปัญญาวิธีการนุ่งห่มในภาคอีสาน : วิธีการนุ่งผ้าซิ่น นุ่งโสร่ง พาดผ้าเบี่ยง นุ่งโจง การใช้ผ้าขาวม้า (๗) มรดกลวดลายผ้าในภาคอีสาน : ลวดลายผ้าซิ่นหมี่ ผ้าซิ่นชาวภูไท ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าซิ่นโฮล ผ้าซิ่นเมืองอุบลฯ ผ้าซิ่นไท-เลย ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายกมุก ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า (๘) มรดกสิ่งทอในพระพุทธศาสนาของภาคอีสาน : ธุง ในภาคอีสาน (ชาวภูไท ชาวไท-ลาว) ต๊วง (ธุงของชาวไทยเชื้อสายกูยและเชื้อสายเขมร) ผ้าห่อคัมภีร์ กระโจม/ว้อม และผ้าผะเหวดในอีสาน และ (๙) ปัจฉิมบท : สืบสาน ต่อยอดอย่างยั่งยืน ด้วยมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้สร้างความรู้ ความเข้าใจในมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อร่วมสืบสาน สืบทอด สร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดเพิ่มคุณค่ามรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสานที่มีคุณค่า ความงาม และอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นให้ดำรงอยู่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป        


  ***บรรณานุกรม***  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 พิมพ์อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิทย์ นรพัลลภ ณ เมรุวัดธาตุทองพระขโนง วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2514 พระนคร  โรงพิมพ์พระจันทร์ 2514หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ทาน (พุทธศาสนา)                                    อานิสงส์ประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    24 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 58 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


สาระสังเขป     :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรที่ได้ทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญๆมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ได้ทรงริเริ่มการสาธารณสุขขึ้น ทรงส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ พยาบาล และเภสัชศาสตร์ให้มีระดับสูงขึ้นถึงขั้นมหาวิทยาลัยผู้แต่ง             :  กระทรวงสาธารณสุขโรงพิมพ์         :  ไทยเขษมปีที่พิมพ์         :  2509ภาษา             :  ไทยรูปแบบ           :  PDFเลขทะเบียน   :  น.32บ.4784จบเลขหมู่          :   923.2593                         ช388ส


Messenger