ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,640 รายการ

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 151/7 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมสงฺคห) ชบ.บ 179/1ฏ เอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


หนังสือเอกลักษณ์ปักษ์ใต้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงที่มาของจดหมายเหตุดวงตราและสินค้าประจำเมือง 14 จังหวัดภาคใต้


ชื่อเรื่อง                               สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน)         อย.บ.                                 24/6ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  คัมภีร์ใบลาน หมวดหมู่                             พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                          42 หน้า : กว้าง 5.2 ซม.  ยาว 55.2 ซม.หัวเรื่อง                               พุทธศาสนา                                          ชาดกบทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง         -         ชื่อเรื่อง           ที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์       โรงพิมพ์วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๒ จำนวนหน้า      ๑๑๓  หน้า หมายเหตุ        จัดพิมพ์ในงานทอดกฐินพระราชทานวัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกล็ด อ.ปากเกล็ด  จ.นนทบุรี รายละเอียด                เนื้อหาสาระประกอบด้วยประวัติวัดปรมัยยิกาวาสรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๒๑ พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๑๘ ประกาศกระทรวงการคลังระเบียบการเบิกจ่ายเงินและระเบียบอื่นๆของข้าราชการ


เลขทะเบียน : นพ.บ.412/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 52 หน้า ; 4 x 53.5 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 147  (71-80) ผูก 1 (2566)หัวเรื่อง : แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.542/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 18 หน้า ; 5 x 52.5 ซ.ม. : ลานดิบ-ล่องรัก-รักทึบ-ล่องชาด ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 181  (303-310) ผูก 1 (2566)หัวเรื่อง : สองบันไดแก้ว--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของหลวงวิจิตรวาทการ ชื่อผู้แต่ง : พิมาน แจ่มจรัส ปีที่พิมพ์ : 2505 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : ผ่านฟ้าพิทยา จำนวนหน้า : 1,012 หน้า สาระสังเขป : ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นหนังสือชีวประวัติของหลวงวิจิตรวาทการรัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศไทย ชื่อหนังสือ มีที่มาจากหนังสือเรื่อง “มรสุมชีวิต” และ “มันสมอง” ของหลวงวิจิตรวาทการ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา 8 บทประกอบด้วย ความรักอันใด จิตตานุภาพ วิธีทำงานและสร้างอนาคต ทางสู้ในชีวิต มันสมอง กำลังใจ วิชา 8 ประการ และวิชาครองเรือนและครองรัก มีบทเสริม 4 บท ประกอบด้วย เรื่องจิตวิทยาทางการเมือง โลกพูด-วิญญาณฟัง จากชีวิตถึงวิญญาณ และบทส่งท้ายมหาบุรุษชื่อเรื่อง                               มงฺคลตฺถทีปนี (มงฺคลทีป)สพ.บ.                                 432/5ประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลาน หมวดหมู่                            พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                      70 หน้า : กว้าง 5 ซม.  ยาว 57 ซม.หัวเรื่อง                              พุทธศาสนา                                            ปกรณ์วิเสส                                            อรรถกถามงคลสูตร                                            มังคลัตถทีปนีบทคัดย่อ/บันทึก                เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร อักษรขอม-ธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทย-ไทยอีสาน ฉบับลานดิบ ไม่มีไม้ประกับ ได้รับบริจาคมาจาก วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


ประวัติการค้นพบ โบราณวัตถุที่พบ และอายุสมัยเบื้องต้นซากเรือจมบ้านขอม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เอกสารอ้างอิง กรมศิลปากร. 2541, รายงานการสำรวจแหล่งเรือจมบ้านขอม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี. กรมศิลปากร. 2560, แหล่งเรือโบราณพนม-สุรินทร์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาทางโบราณคดีระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558, กรุงเทพฯ.


พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. ผสมผสาน ชุดที่ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนคร: เฟื่องอักษร, 2503.           เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานการนิพนธ์ของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ น.ม.ส. ที่รวบรวมไว้เป็นลักษณะบทความรวมทั้งสิ้น 67 เรื่องด้วยกัน เช่น สภากาชาด นิราศ โคบุตร พม่าประเทศราช เซี่ยงไฮ้ อ๊อกฟอร์ด กาพย์เห่เรือ เป็นต้น    


ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ.                            327/9 หมวดหมู่                       พุทธศาสนา ลักษณะวัสดุ                   54 หน้า กว้าง 5 ซม. ยาว 53 ซม. หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                       บทคัดย่อ/บันทึก           เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


วัดพระนอน แม่ฮ่องสอน         วัดพระนอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน บริเวณเชิงเขาทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู ที่ชื่อว่าวัดพระนอนเพราะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยพญาสิงหนาทราชา (ชานกะเล) เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙         พระนอนองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีศิลปะรูปแบบไทใหญ่ ความยาว ๑๑.๙๙ เมตร และบริเวณเชิงเขามีรูปปั้นสิงห์คู่ ประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ศิลปะไทยใหญ่ ตัวสิงห์ก่ออิฐถือปูนสูงประมาณ ๓ เมตร อยู่ในท่านั่งหันหน้าไปทางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ถัดมาเป็นสถูปบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนสององค์ ตามด้วยแนวบันไดนาคที่ทอดตัวยาวขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยกองมู         วัดพระนอนนับว่าเป็นวัดสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ อาทิ การบูรณะสิงห์คู่ องค์พระนอน องค์เจดีย์ วิหารไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุ พระพุทธรูปเก่าแก่ข้าวของเครื่องใช้ที่ทางวัดได้จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณ ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมและร่วมทำนุบำรุงให้คงอยู่สืบไป  เรียบเรียง นายวีระยุทธ  ไตรสูงเนิน  นักจดหมายเหตุชำนาญการภาพ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่อ้างอิงกรมการศาสนา.  ๒๕๓๓. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทย เล่ม ๙. โรงพิมพ์กรมศาสนา : กรุงเทพมหานครจุตพร ภูมิพิงค์.  ๒๕๕๗.  การศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สำหรับเยาวชนในท้องถิ่นโดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โยธิน  บุญเฉลย.  ๒๕๕๐.  โครงการนำร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.).


Messenger