การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๔ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
จำนวนผู้เข้าชม 1142

๐๑ โครงสร้าง

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร

๐๓ อำนาจหน้าที่

๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

๐๕ ข้อมูลการติดต่อ

๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2564

๐๘ Q&A

๐๙ Social Network

๐๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2564

๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2564

๐๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563

๐๑๗ E-Service

๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2564

๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2564

๐๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2564

๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรก) ของปี พ.ศ. 2564

๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปี พ.ศ. 2563

๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564

๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564

๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564

๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปี พ.ศ. 2563

๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6 เดือนแรก) ของปี พ.ศ. 2564

๐๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2564

๐๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2564

๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564

๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. 2564

๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ. 2564

๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564

๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564Messenger