กฏกระทรวง
จำนวนผู้เข้าชม 3826

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ หน้า
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดให้ผู้เข้าชมโบราณสถานปฏิบัติการบางประการ เพื่อความเรียบร้อยและการรักษาโบราณสถานในระหว่างเข้าชมได้ตามที่เห็นสมควร] ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดให้ผู้เข้าชมโบราณสถาน เสียค่าธรรมเนียมการเข้าชมจิตรกรรมฝาผนังในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คนละ ๒ บาท] ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๑๑
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด] ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๑๓
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [วางเงื่อนไข วิธีการ และข้อกำหนดว่าด้วยการวางเงินประกันหรือชำระค่าปรับ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตส่งหรือ นำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว] ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๑๖
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโบราณสถานแห่งชาติปฏิบัติการบางประการ เพื่อความเรียบร้อยและการรักษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ] ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๑๘
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ [กำหนดค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดพระนคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา] ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๒๐
แก้คำผิด กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๗๗ ๗๘ ๘๒ ง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ๒๒๑๔๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งต่าง ๆ และกำหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ เข้าชม] ๘๗ ๖๐ ก ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ๔๓๗
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๙๓ ๖๐ ก ฉบับพิเศษ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๙ ๑๑
๑๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๙๖ ๑๓๒ ก ฉบับพิเศษ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ๒๑
๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๙๗ ๑๙๓ ก ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ๒๒๕
๑๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๙๙ ๑๗๕ ก ฉบับพิเศษ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๕
๑๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร] ๑๐๒ ๙๓ ก ฉบับพิเศษ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘
๑๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๐๒ ๑๕๓ ก ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ๕๒
๑๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๐๒ ๑๕๓ ก ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ๕๘
๑๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [สมควรกำหนดค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณและค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เสียใหม่ให้เหมาะสม และโดยที่มาตรา ๑๙ ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติโบราณสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] ๑๐๘ ๘๖ ก ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๔๒
๑๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ฯ โดยปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณใกล้เคียงโบราณสถานและสถานที่สำคัญ ในท้องที่ อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา] ๑๑๑ ๕๐ ก ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗ ๗๓
๑๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙
๑๙ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙
๒๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [ปรับปรุงบัญชีรายชื่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และปรับปรุงค่าบริการในการนำยานพาหนะเข้าไปในโบราณสถานที่ ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ตลอดจนกำหนดค่าบริการการใช้ที่พักและพื้นที่ในเขตโบราณสถาน] ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙
๒๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการ ออกใบแทนใบอนุญาต] ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙
๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ๑๑
๒๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรสำหรับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุบางอย่าง] ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ๑๖
๒๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่] ๑๑๓ ๒๘ ก ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๐
๒๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ [กำหนดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด โบราณสถานปรางค์สามยอด และพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)] ๑๑๖ ๑๑๐ ก ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ ๒๙
๒๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๑๙ ๑๑ ก ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕
๒๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๑๙ ๑๐๓ ก เล่มที่ ๒ เล่มที่ ๒ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ๓๓๗
๒๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๒๑ ๓๓ ก ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ๑๕
๒๙ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ [จัดตั้งสำนักช่างสิบหมู่ และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของสำนักโบราณคดีใหม่ รวมทั้งแก้ไขชื่อ และอำนาจหน้าที่ของสำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์] ๑๒๒ ๑๐๖ ก ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
๓๐ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔] ๑๒๓ ๖๕ ก ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ๔๖
๓๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๒๔ ๒๔ ก ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๑
๓๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๒๔ ๒๔ ก ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๓
๓๓ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกำหนดแบบการจดแจ้ง และอัตราค่าธรรมเนียมการจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๒๕ ๔๑ ก ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ๕๔
๓๔ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒๘ ๓๘ ก ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๗
๓๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓๑ ๘๙ ก ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๓๖


Messenger