ระเบียบกรมศิลปากร พ.ศ.๒๔๘๕ - พ.ศ.๒๕๔๘
จำนวนผู้เข้าชม 2029

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ หน้า
ระเบียบการกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตและการควบคุมการแสดงละคร ๕๙ ๘๐ ง ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ๓๑๑๐
ระเบียบการกรมศิลปากร ว่าด้วยการอบรมศิลปิน ๕๙ ๘๐ ง ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ๓๑๑๓
ระเบียบกรมศิลปากร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ๗๘ ๗๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๒๓
ระเบียบกรมศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุให้บุคคลชมโดยเรียกเก็บค่าชมเป็นปกติธุระ ๗๘ ๕๔ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๒๗
ระเบียบกรมศิลปากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่าด้วยแบบบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ๗๘ ๑๑๔ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๓๑
ระเบียบกรมศิลปากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

 

๗๘

๑๔๗ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ ๓๔
แก้คำผิด ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๔ เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๗๗ ๗๘ ๘๒ ง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ๒๒๑๔๙
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๓) [แก้ไขระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๔] ๘๗ ๑๒ ก ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓ ๕๕
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ๙๐ ๑๗๒ ก ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ๖๘๙
๑๐ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ๙๕ ๙๐ ก ฉบับพิเศษ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ๓๕
๑๑ ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหรือนำโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ที่เป็นปูชนียวัตถุ หรือศาสนวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ๙๗ ๔๑ ก ฉบับพิเศษ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ๓๓
๑๒ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ๑๐๔ ๑๘๒ ก ฉบับพิเศษ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐
๑๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนโบราณคดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๐๙ ๑๒ ก ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๖
๑๔ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุญาตให้โอนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีเหมือนกันอยู่มากเกินต้องการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐๙ ๙๗ ก ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ ๔๓
๑๕ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการทำบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐๙ ๙๗ ก ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ ๔๕
๑๖ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๓๖ ๑๑๐ ๑๘๓ ก ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖
๑๗ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๒๑ พิเศษ ๑๓๑ ง ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๔
๑๘ ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๒๒ ๑๒๖ ง ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘


Messenger