หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 4131


เว็ปไซต์หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี: www.finearts.go.th/chonburilibrary


                 หอสมุดแห่งชาติชลบุรี    เป็นหอสมุดแห่งชาติสาขาภาคตะวันออกสาขาหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย   อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 งาน 84 วา  ตัวอาคาร เป็นอาคารชั้นเดียวต่อเนื่องกัน  2 หลัง  ซึ่งได้รับมอบจากที่ดินจังหวัดชลบุรีเมื่อ พ.ศ. 2522 อาคารด้านหน้าเป็นอาคารโบราณสถาน ( ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 ) ลักษณะอาคารเป็นแบบตะวันตกมีหลังคาเป็นทรงปั้นหยามุง ด้วยกระเบื้องว่าว (ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2544 )  ส่วนอาคารด้านหลังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสร้างเชื่อมต่อกับอาคารด้านหน้า  (ได้ปรับปรุงและรื้อถอนสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น เมื่อปี  พ.ศ.2548 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 )
 
                 ปัจจุบันปี  หอสมุดแห่งชาติชลบุรีได้เปิดดำเนินการให้บริการนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปตามปกติ   ตั้งแต่วันอังคาร –วันเสาร์  เวลา  9.00 –17.00 น. หยุดวันอาทิตย์- วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่เดิม(ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา)  หอสมุดแห่งชาติชลบุรี มีสายการบังคับชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติชลบุรี สังกัดสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม 2549  เป็นต้นมา มีหัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี (เทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย) เป็นผู้บริหารงานโดยรับนโยบายและคำสั่งการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี  สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม


Messenger