อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
จำนวนผู้เข้าชม 2881


เว็ปไซต์อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท: 
www.finearts.go.th/phuphrabathistoricalpark

     ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไม่สุภาพงจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๕๗๐ กิโลเมตร ภูพระบาทเป็นทิวเขาเตี้ยๆ ที่แทรกตัวอยู่ทางทิศตะวันออกของแนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นแนวทอดยาวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขือน้ำ” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ โดยกรมศิลปากรได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า จำนวน ๓,๔๓๐ ไร่


Messenger