วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 80

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่ได้ดำเนินกิจการมาครบ ๒๕ ปี โอกาสนี้ทรงเปิดป้าย อาคารทวิช กลุ่นประทุม จากนั้นทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภายในอาคารที่ใช้เป็นอาคารร้านค้าสหกรณ์ แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ และทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการผลิตนม ยู.เอช.ที ณ อาคารเดชสหกรณ์ ห้องเก็บผลิตภัณฑ์นมและโรงงานผลิตอาหารโคนม ตามลำดับ

รหัสเอกสาร ภ หจภ กษ ๕.๑/๑๗Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger