วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
จำนวนผู้เข้าชม 80

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ราชวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

รหัสเอกสาร ฉ/ร ๒๒๙๐Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger