ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ร้อยรสบทละครพระบวรราชนิพนธ์ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันที่ประกาศ : 04/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 45

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ร้อยรสบทละครพระบวรราชนิพนธ์ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
วิทยากร ๑. นางบุญตา เขียนทองกุล รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ
๒. นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษ
๓. นายไพโรจน์ ทองคำสุก นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ
ผู้ดำเนินรายการ นายธำมรงค์ บุญราช นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. - การแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี ณ สังคีตศาลา
- การบรรเลงเพลงไทยน้อย เถา
- การแสดงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอนรักสามเส้าStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.