การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๓ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
จำนวนผู้เข้าชม 1623

ชื่อข้อคำถาม

O๑_โครงสร้าง

O๒_ข้อมูลผู้บริหาร

O๓_อำนาจหน้าที่

O๔_แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O๕_ข้อมูลการติดต่อ

O๖_กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O๗_ข่าวประชาสัมพันธ์

O๘_Q&A

O๙_Social Network

O๑๐_แผนดำเนินการปี๒๕๖๓ และแผนการใช้จ่ายงบปี๒๕๖๓

O๑๑_รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่าย รอบ ๖ เดือน ปี๒๕๖๓

O๑๒_รายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี๒๕๖๒

O๑๓_คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O๑๔_คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O๑๕_ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี๒๕๖๓

O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๑_ภาพรวม

O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๒_๑พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๒_๒พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๓_หอสมุดแห่งชาติ
O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๔_อุทยานประวัติศาสตร์
O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๕_หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
O๑๖_รายงานผลความพึงพอใจปี๒๕๖๒_ส่วนที่๖_โรงละครแห่งชาติ

O๑๗_Eservice

O๑๘_แผนดำเนินการปี๒๕๖๓และแผนการใช้จ่ายงบปี๒๕๖๓

O๑๙_รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายรอบ๖เดือนปี๒๕๖๓

O๒๐_รายงานผลการดำเนินการประจำปี๒๕๖๒และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี๒๕๖๒

O๒๑_แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๓

O๒๒_ประกาศต่างต่างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๓

O๒๓_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนปี๒๕๖๓

O๒๔_รายงานผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุปี๒๕๖๒

O๒๕_นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O๒๖_การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี๒๕๖๓

O๒๗_หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี๒๕๖๓

O๒๘_รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลปี๒๕๖๒

O๒๙_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

O๓๐_ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๑

O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๒
O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๓
O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๔
O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๕
O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๖
O๓๑_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี๒๕๖๓รอบ๖เดือนและปี๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน_ส่วนที่๗

O๓๒_ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O๓๓_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี๒๕๖๓_ส่วนที่๑

O๓๓_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี๒๕๖๓_ส่วนที่๒

O๓๔_ประกาศสุจริตตามรอยพ่อ  ปี๒๕๖๓

O๓๕_การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี๒๕๖๓

O๓๖_การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี๒๕๖๓และแผนบริหารความเสี่ยง

O๓๗_การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงปี๒๕๖๓_สรุปผลการดำเนินการ

O๓๘_การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปี๒๕๖๓

O๓๙_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี๒๕๖๓

O๔๐_รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันรอบ๖เดือนปี๒๕๖๓_ส่วนที่๑

O๔๐_รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันรอบ๖เดือนปี๒๕๖๓_ส่วนที่๒

O๔๑_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพศ๒๕๖๒_ส่วนที่๑

O๔๑_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพศ๒๕๖๒_ส่วนที่๒

O๔๒_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน_ส่วนที่๑

O๔๒_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน_ส่วนที่๒

O๔๓_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมMessenger