หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
จำนวนผู้เข้าชม 2440เว็ปไซต์หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : www.finearts.go.th/premarchives

        หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  สังกัดสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  มีหน้าที่รวบรวม ประเมินคุณค่า  จัดหมวดหมู่  เก็บรักษา  อนุรักษ์  และให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ และสิ่่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้อง และคณะรัฐมนตรีร่วมสมัย
 
          หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9 ล้านบาท  โดยได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ได้เดินทางมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2529  และมาประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29  มกราคม  2531
 
           หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  เกิดขึ้นจากการดำริของ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร  ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐบาลของพลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ชุดที่ 4 - 5 ที่ได้ตระหนักว่าในปัจจุบันนี้มีหลายประเทศได้ดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสำหรับบุคคลสำคัญขึ้น เพื่อทำหน้าที่่รวบรวมประวัติ เอกสาร และผลงานที่ได้ปฏิบัติไว้ตามหลักวิชาการ ดังเช่น หอจดหมายเหตุของประธานาธิบดีหลายท่านในสหรัฐอเมริกา  และหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ตนกูอับดุลละมาน ในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น  ทั้งนี้ก็เพราะว่า เอกสารจดหมายเหตุที่รวบรวมไว้นี้สะท้อนชีวประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญดังกล่าวที่ได้ดำเนินการไว้แก่ชาติบ้านเมืองไว้อย่างแจ่มชัด  เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย ประวัติศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
 
          หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ เอกสาร และประวัติศาสตร์วัตถุอันเป็นผลงานของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย ไว้เป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติสืบไป  
 
          บริการของหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์
          1. บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ  และหนังสือที่เกี่ยวเนื่องใน พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  แก่นักวิชาการ  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 
           2. บริการเข้าชมนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงประวัติ ภารกิจ และของที่ระลึกที่ได้มาในโอกาสต่าง ๆ ของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  และนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสต่าง ๆ
 
           3. บริการนำชมและบรรยายทางวิชาการจดหมายเหตุแก่คณะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 
             4. บริการให้คำแนะนำการจัดเก็บ การทำลายเอกสาร การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ และการจัดทำตารางกำหนดอายุเอกสาร แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช


Messenger