หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
จำนวนผู้เข้าชม 1345เว็ปไซต์หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา : www.finearts.go.th/songkhlaarchives     หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา เป้นศูนย์กลางการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ ที่มีการให้บริการ จัดการและดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลการให้ บริการด้านจดหมายเหตุกับหอจดหมายเหตุอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา มีภารกิจหลักในการรับมอบ แสวงหา ประเมินคุณค่าเพื่อการจัดเก็บ การพัฒนา การอนุรักษ์ การเผยแพร่ และการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทต่าง ๆ การบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานงานจดหมายเหตุและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Messenger