ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 68
(วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่โบราณสถานธาตุ (ดอนกู่) บ้านห้าสิบสอง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 53
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืช โบราณสถานในเขตบ้านโพธิ์ไชย (เมืองโบราณไชยวาน) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 56
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566)

ดำเนินการถากถางกำจัดวัชพืช บริเวณกลุ่มใบเสมา "สิมมะลี" (สิมมะลีศรีไชยวาน) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 59
(วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืข ในเขตพื้นที่โบราณสถาน รอยพระพุทธบาทหินลาด บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 59
(วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืข ในเขตพื้นที่โบราณสถาน ปราสาทเปือยน้อย บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 73
(วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2566)

ตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกและวัฒนธรรมบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>