เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตบันทึกภาพโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕.pdf ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตบันทึกภาพโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 0.09 Mb Download
2 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550.pdf แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550 0.25 Mb Download
3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอจดแจ้งการพิมพ์.pdf เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอจดแจ้งการพิมพ์ 0.05 Mb Download
4 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการจดแจ้งการพิมพ์.pdf เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการจดแจ้งการพิมพ์ 0.07 Mb Download
5 ตัวอย่างเอกสารจดแจ้งการพิมพ์.pdf ตัวอย่างเอกสารจดแจ้งการพิมพ์ 0.09 Mb Download
6 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้งการพิมพ์.pdf กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้งการพิมพ์ 0.25 Mb Download
7 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550.pdf พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550 0.10 Mb Download