แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ Virtual Museum / Virtual Historical Park

  • 1. เพศ *
  • 2. ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
  • 3.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล