สุขาวดี แห่งครุฑ
จำนวนผู้เข้าชม 139


สุขาวดี แห่งครุฑ

พญาครุฑเป็นผู้มีฤทธิ์มาก อาศัยอยู่วิมานฉิมพลี แต่พญาครุฑมีอำนาจและจิตใจที่แน่วแน่ เพื่อที่จะบำเพ็ญธรรมะบารมี ถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขสันติอยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุข ด้วยการรักษาจิต ไม่ให้มีความเร่าร้อน มีการสวดมนต์ ภาวนา รักษาความดีงาม และคอยค้ำจุนพระพุทธศาสนา และปรารถนาแดนสุขาวดี เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในการต่อไป

Garuda’s Paradise

The powerful Garudas live in Wiman Chimpli (Simbali). They have strong and determined minds to perform meritorious acts as an offering to the Buddha. Besides, they retain peaceful minds, pray and meditate, maintain goodness and devote themselves to Buddhism for the purpose of peacefully coexisting in society. They also wish for the land of happiness in order to achieve nirvana in the future. Artist : Mr. Sutee Sakulnoo

ผู้ออกแบบ: นายสุธี สกุลหนู นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักช่างสิบหมู่

ข้อมูล: สมุดภาพมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิบริรักษ์ : ครุฑ ยักษ์ นาค


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.