โบราณวัตถุที่พบจากโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒ เมืองโบราณอู่ทอง
จำนวนผู้เข้าชม 174