ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย
จำนวนผู้เข้าชม 355

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม.
Call#: 
-
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
-
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
กรมศิลปากร
อธิบาย : Description: 
แนะนำหนังสือห้องกรมศิลปากรและหนังสือหายาก เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ISBN: 
-
ราคา : Price: 
-
กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม. ภูมิแผ่นดินมรดกไทย: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ- การเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย.
 
          กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2554. 256 หน้า. ภาพประกอบ.
 
          จัดทำเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระ-ชนมพรรษา 7 รอบ วันที่5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6บทคือบทที่1 พระมหากรุณาธิคุณต่อการนุรักษ์มรดกไทย บทที่2 แหล่งมรดกวัฒนธรรมโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย บทที่3 พระมหากรุณาธิคุณต่อแหล่งมรดกฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก บทที่4 พระมหากรุณาธิคุณแหล่งมรดกฯภาคเหนือ บทที่5 พระมหากรุณาธิคุณต่อแหล่งมรดกฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทที่6 พระมหากรุณาธิคุณต่อแหล่งมาดกฯภาคใต้ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรม และภาคผนวก ศ 930.1 ศ528ภ