ปฏิทินกิจกรรม

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

                  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมด้วย ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น นักวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ จากกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ และ เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งโบราณคดีโนนเมือง ดำเนินการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยเริ่มจากการทำความสะอาดแห้ง และดำเนินการทำความสะอาดโครงกระดูก และวัตถุอื่นๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินการอนุรักษ์จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

19 ก.ค. 2561 -

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

                  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น  โดย ท่านผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมในพิธี

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

26 ก.ค. 2561 -

กิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุดรธานี

                 สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มโบราณคดี กิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

03 ส.ค. 2561 -

Messenger