ข่าวกิจกรรม

Card image cap
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการศึกษาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การประยุกต์ศาสตร์ด้านต่างๆ กับการศึกษา ทางด้าน โบราณคดีในท้องถิ่นและเพื่อก่อเกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา ๓. กำหนดเวลา วันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๔. สถานที่ ๑. ปราสาทบันทายฉมาร์ ประเทศกัมพูชา ๒. โบราณสถานในจังหวัดสระแก้ว ๕. หน่วยงานผู้จัด กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๖. หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๗. กิจกรรม ๑. พิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ณ ปราสาทบันทายฉมาร์ ประเทศกัมพูชา ๒. การนำเสนอผลงานการดำเนินงานของเยาวชนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษาปราสาทบันทายฉมาร์ ๓. การเยี่ยมชมและนำชมปราสาทบันทายฉมาร์ ๔. การนำเสนอผลงานการดำเนินงานของเยาวชนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษาแหล่งตัดหินสระเพลง อำเภอตาพระยา ๕. การเยี่ยมชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ๖. ร่วมรับเสด็จฯและกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีถึงผลการดำเนินงานของเยาวชนทั้ง ๒ ประเทศในงานวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๕๗ ๘. คณะผู้แทนไทย นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร , นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ ๕ , นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ , นางสาวรพีพรรณ พรหมนารถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ๙. สรุปสาระของกิจกรรม เยาวชนทั้งสองประเทศได้มรการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การประยุกต์ศาสตร์ด้านต่างๆกับการศึกษาด้านโบราณคดีท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนในท้องถิ่นไทยและกัมพูชา โดยเยาวชนกัมพูชาจาก โรงเรียนบันทายฉมาร์ และวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา กับโรงเรียนสูงเนิน และโรงเรียนบึงนาจาน ประเทศไทย ในประเด็นการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ระบบชลประทาน เส้นทางคมนาคมโบราณ และวัฒนธรรมชุมชนในปัจจุบัน ๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เป็นโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายยุววิจัย ซึ่งสมควรที่จะขยายผลสู่ประเทศอื่นๆตามเส้นทางคมนาคมโบราณ .............................................ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ (นายพีรพน พิสณุพงศ์) รองอธิบดีกรมศิลปากร

จำนวนผู้เข้าชม 692

Messenger