...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ปฏิบัติภารกิจตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Vat Phou and Associated Ancient Settlements with the Champasak Cultural Landscape ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS)
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 174
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะและการประชุมทางเทคนิค ครั้งที่ ๘ ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองและบูรณะปราสาทพระวิหาร (ICC - PV)
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 166
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แหล่งเรือจมสมัยสงครามโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีภัยคุกคามจากมลภาวะทางทะเลและการปล้นชิง (World War Shipwrecks in Southeast Asia-treats of marine pollution and looting)”
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 204
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ทำการแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เมืองฟูกูโอกะ
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 158
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสัมมนานานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 หัวข้อ Conservation Treatment of Underwater Cultural Heritage
(วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 195
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน – เกาหลี ครั้งที่ ๒ (The 2nd ASEAN – ROK Children’s Reading Culture Development Committee (AKRCC) general Meeting)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 277

Messenger