...

กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์
cover
นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2528

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
thumbnail นางสาวสิริอร อ่อนทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2529

thumbnail นางสาวนิธิวดี หอมแย้ม นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

phone 0 2164 2529 ต่อ 4049

thumbnail นางสาวชลธิชา มูลเนียม นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

phone 0 2164 2529 ต่อ 4048

thumbnail นายเชิดพงศ์ สุทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2529 ต่อ 4048

กลุ่มงานสถิติวิจัยและประเมินผล
นายวรพล นพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสถิติวิจัยและประเมินผล

นางสาวพรทิพย์ เปรมกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวพลอยณพรรษ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางจันทร์เพ็ญ ทนุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst

นางสาวเพชรรัตน์ ชัยลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
thumbnail นางสาวศศิธร แคล้วปรปักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานแผนงานและงบประมาณ

phone 0 2164 2501 ต่อ 4050

thumbnail นายบุญเรือง มูลพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

phone 0 2164 2501 ต่อ 4051

thumbnail นายเปรมชัย จันทร์จำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

phone 0 2164 2501 ต่อ 4051

thumbnail นางสาวนิภาพร นิลชัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

phone 0 2164 2501 ต่อ 4050

งานธุรการ
thumbnail ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สาลี หัวหน้างานธุรการ

phone 0 2164 2531 ต่อ 4056

thumbnail นายยอดชาย ปานบุญ พนักงานสถานที่

phone 0 2164 2531

thumbnail นายสุเมธ สุขวิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ

phone 0 2164 2531 ต่อ 4054

thumbnail นางสาวพีรนุช โคจรานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ

phone 0 2164 2531

thumbnail นายจิตติ โฉมจำรูญ พนักงานขับรถยนต์

phone 0 2164 2531