...

กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์
cover
นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2528

กลุ่มงานสถิติวิจัยและประเมินผล
thumbnail นายวรพล นพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสถิติวิจัยและประเมินผล

phone 0 2164 2530

thumbnail นางสาวพรทิพย์ เปรมกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

phone 0 2164 25330 ต่อ 4046

thumbnail นางสาวพลอยณพรรษ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

phone 0 2164 2530 ต่อ 4047

thumbnail นางจันทร์เพ็ญ ทนุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

phone 0 2164 2530 ต่อ 4047

thumbnail นางสาวเพชรรัตน์ ชัยลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

phone 0 2164 2530 ต่อ 4046

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
thumbnail นางสาวสิริอร อ่อนทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2529

thumbnail นางสาวนิธิวดี หอมแย้ม นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

phone 0 2164 2529 ต่อ 4049

thumbnail นางสาวชลธิชา มูลเนียม นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

phone 0 2164 2529 ต่อ 4048

thumbnail นายเชิดพงศ์ สุทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2529 ต่อ 4048