...

กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์
cover
นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์

phone 0 2164 2528

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
thumbnail นางสาวศศิธร แคล้วปรปักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานแผนงานและงบประมาณ

phone 0 2164 2501 ต่อ 4050

กลุ่มงานสถิติวิจัยและประเมินผล
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
งานธุรการ
thumbnail ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สาลี หัวหน้างานธุรการ

phone 0 2164 2531 ต่อ 4056

thumbnail นายยอดชาย ปานบุญ พนักงานสถานที่

phone 0 2164 2531

thumbnail นายสุเมธ สุขวิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ

phone 0 2164 2531 ต่อ 4054

thumbnail นางสาวพีรนุช โคจรานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ

phone 0 2164 2531

thumbnail นายจิตติ โฉมจำรูญ พนักงานขับรถยนต์

phone 0 2164 2531