...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐น. Ms. CHANG Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” ซึ่งจัดแสดง ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในโอกาสนี้ นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ------- Thursday 12th January 2023 at 2:30 p.m. Ms. CHANG Yumeng, Counsellor of Culture and Tourism of the Chinese Embassy in Thailand. Visited the virtual Korean art exhibition “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” which was displayed at Room 401, Mahasurasinghanat Building, Bangkok National Museum, on this occasion, Mr. Disapong Netlomwong Director of Research Division, Office of National Museums, together with the relevant Fine Arts Department officials to welcome
(วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 68
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมภายในงาน “A Million Thanks : Amazing Thailand Night Reception” มีการจัดและตกแต่งด้วยบรรยากาสะท้อนแนวคิดความหลากหลาย (New Chapter) มีการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อตอกย้ำ และส่งมอบคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
(วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 300
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
งาน “Amazing Thailand, Amazing New Chapter: Thai Night Reception” (ภายใต้งาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์
(วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 299
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กรมศิลปากรจัดโครงการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ภาษา เอกสาร หนังสือ ประวัติศาสตร์ นาฏดุริยางศิลป์ และศิลปกรรม โดยจัดการบรรยายและนำเสนอผลงานมากกว่า ๔๐ เรื่อง
(วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 75
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการของสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ๒๐๒๒ (SARBICA Special Meeting & SARBICA International Seminar 2022) โดยมีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 3 ท่าน ๑. นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ๒. นางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ๓. นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล นักจดหมายเหตุชำนาญการ
(วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 69
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตร The Education and Training Program for Overseas Librarians ณ หอสมุดแห่งชาติเกาหลี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
(วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 82
ความรู้ทั่วไป
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "หนังสือหายาก" เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "หนังสือหายาก" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "โรงละครแห่งชาติ ความรุ่งเรืองแห่งศิลปวัฒนธรรม" โดยสำนักการสังคีต เนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารดาวน์โหลด