เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชม 917