เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 824