ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพงานพระเมรุมาศและพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์
วันที่ประกาศ : 24/07/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 306