ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง โครงกระดูกมนุษย์จากวัดชมชื่น หลักฐานของคนก่อนสุโขทัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
วันที่ประกาศ : 26/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 2173


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง “โครงกระดูกมนุษย์จากวัดชมชื่น หลักฐานของคนก่อนสุโขทัย” เปิดให้ชมระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
          นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกิจการพิพิธภัณฑ์ไทย และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี อันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไป เนื้อหานิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดชมชื่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อันเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกก่อนการขยายตัวและพัฒนาเป็นเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยสุโขทัย


          ขอเชิญชมนิทรรศการ “โครงกระดูกมนุษย์จากวัดชมชื่น หลักฐานของคนก่อนสุโขทัย” ได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย เปิดทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์