พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
จำนวนผู้เข้าชม 116

เรื่อง พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
การผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๑
จัดทำโดย นางสาวสุกานดา ยะอนันต์
นิสิตฝึกงาน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา