พุทธปฏิมาในแบบศิลปะสุโขทัย : พระพุทธรูปหมวดกำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 84