test ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)
จำนวนผู้เข้าชม 200

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: