๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ
วันที่ประกาศ : 01/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 139

๑ ธันวาคม
วันดำรงราชานุภาพ
เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย