ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าชม 308