คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๑๗๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรในฐานะผู้บริหารการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)
จำนวนผู้เข้าชม 403

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: