คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) แทนอธิบดีกรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 421