ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)
จำนวนผู้เข้าชม 903