...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดตึก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานเทวาลัยมหาเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดพระพายหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีวัดศรีสวาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดเจดีย์สี่ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดสังฆาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การดำเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถานวัดเขาพระบาทใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รอยพระพุทธบาทจากวัดเขาพระบาทใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ พ.ศ.2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในเขตกำแพงเมืองชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศเหนือใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศตะวันออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทิศตะวันตก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม